ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตลิปบาล์มจากกลิ่นและสีธรรมชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตลิปบาล์มจากกลิ่นและสีธรรมชาติ
Title.Alternative
Natural lipbalm
Creator
ปัณณรัตน์ ตันติอรุณโรจน์
Creator
ชัยพร ไชยสง่าศิลป์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ลิปสติก -- การผลิต
Subject
เครื่องสำอาง -- การผลิต
Subject
วิศวกรรมเคมี -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตลิปบาล์มที่มีสีและกลิ่นจากธรรมชาติ โดยศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตลิปบาล์ม คือ การสกัดน้ำมันจากมะพร้าว การสกัดสีและกลิ่นจากใบเตย อัตราส่วนของวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตลิปบาล์ม (น้ำมันมะพร้าว ไขผึ้ง สี และปิโตรเลียมเจล(ถ้ามี) ผลิตภัณฑ์ ลิปบาล์มที่ผลิตได้จะนำไปทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยตรวจสอบ จุดหลอมเหลว และเสถียรภาพทางความร้อน เพื่อเทียบกับมาตรฐาน โดยจากการศึกษาพบว่า การสกัดน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีการสกัดเปียกแบบหมักเมื่อใช้อัตราส่วนมะพร้าวขูดต่อน้ำเป็น 1:1 โดยมวล เวลาในการหมัก 5 วัน จะได้น้ำมันมะพร้าวที่มีสีใส และมีกลิ่นหอม ปริมาณน้ำมันมะพร้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 13.85% เมื่อใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตลิปบาล์มโดยใช้น้ำมันมะพร้าว 75% ไขผึ้ง 25% จะได้ ลิปบาล์มที่มีลักษณะ สีขาวใส และมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสม มีค่าจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 36oC และมีค่าเสถียรภาพทางความร้อนอยู่ในช่วง 40-50oC จากการศึกษาพบว่าการใช้ปิโตรเลียมเจลเพิ่มในส่วนประกอบ (น้ำมันมะพร้าว 70% ไขผึ้ง 15% ปิโตรเลียมเจล 15%) จะทำให้มีค่าจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นเป็น 38oC และมีค่าเสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น (45-55oC) นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสีและกลิ่นลงไปในลิปบาล์มได้ เช่น น้ำมันมะพร้าว 60% ไขผึ้ง 30% สี 10% ได้ลิปบาล์มที่มีสี มีค่าจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 39oC และมีค่าเสถียรภาพทางความร้อนอยู่ในช่วง 45-60oC
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนวรรณ พิณรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2555
Date.Issued
2563-03-10
Date.Modified
2563-03-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213