ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศบัวตัดดอก : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศบัวตัดดอก : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Study on data organizing and information system of lotus
Creator
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
Creator
ถนอมนวล ศรีหะกุลัง
Creator
อุรสา บัวตะมะ
Subject
บัว -- ฐานข้อมูล -- วิจัย
Subject
สจล. -- ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย.
Description.Abstract
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัวตัดดอก จาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ คือ หนังสือ นิตยสาร วารสาร บทความ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยข้อมูลด้านเว็บไซต์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการเกษตรในรูปข้อความ(Text) ภาพ (Image) และทำการเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเว็ปไซต์ www.kmitl.ac.th/agridata เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็วและไม่ซับซ้อนและทำการประเมินความเหมาะสมเว็บไซต์ฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัวและด้านเว็บไซต์ในประเทศไทย จำนวน 3 คน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ในเรื่องบัว จำนวน 30 คน การศึกษาวิจัยการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศบัวตัดดอกมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบัวตัดดอกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย หนังสือ นิตยสาร วารสาร บทความ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจนข้อมูลด้านเว็บไซต์ สามารถแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1. หนังสือที่เกี่ยวกับบัว ประกอบด้วย องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย พันธุ์บัว การปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรู การป้องกันและกำจัด การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ จำนวน 11 เล่ม 2. บทความจากนิตยสารและวารสาร ประกอบด้วย บทความการทำนาบัว การส่งเสริมการทำนาบัว บัวทางด้านสมุนไพร บัวพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 10 เรื่อง 3. เว็บไซต์ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัวจำนวน 19 เว็บเพจ สายพันธุ์บัวจำนวน 5 เว็บเพจ การปลูกและดูแลรักษาจำนวน 13 เว็บเพจ โรคและแมลงจำนวน 3 เว็บเพจ การขยายพันธุ์ จำนวน 2 เว็บเพจ การเก็บเกี่ยวจำนวน 2 เว็บเพจ การตลาดจำนวน 2 เว็บเพจ การใช้บัวเป็นยา จำนวน 1 เว็บเพจ สมาคม/ชมรมบัวจำนวน 1 เว็บเพจ และรวมรูปภาพบัวจำนวน 4 เว็บเพจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 เว็บเพจ 4. ปัญหาพิเศษ ประกอบด้วย การปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 8 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อ จำนวน 7 เรื่อง การผลิต จำนวน 1 เรื่อง และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 15 เรื่อง และ ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 32 เรื่อง 5. วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย การปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 1 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 5 เรื่อง การผลิต จำนวน 2 เรื่อง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 4 เรื่อง และ การเศรษฐกิจและการตลาด จำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 14 เรื่อง 6. งานวิจัย ประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เรื่อง การผลิต จำนวน 3 เรื่อง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 3 เรื่อง การเศรษฐกิจและการตลาด จำนวน 1 เรื่อง และ ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง ผลการประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฐานข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เว็บไซต์ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของเว็บไซต์ พบว่าอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.94 ผลการประเมินความเหมาะสมของเว็บไซต์ฐานข้อมูลจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไป พบว่า เว็บไซต์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การได้รับความรู้จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัวตัดดอก อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.33 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลบัวตัดดอก อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความน่าสนใจในรูปของโฮมเพจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2546
Date.Issued
2563-02-25
Date.Modified
2563-02-25
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92