ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตชีวมวลและไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. LSD-W2 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตชีวมวลและไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. LSD-W2 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Biomass and hydrogen production by green algal chlorella sp. LSD-W2 in bioreactor
Creator
สรัญญา พันธุ์พฤกษ์
Creator
อรัญ อินเจริญศักดิ์
Subject
สาหร่ายสีเขียว -- การเพาะเลี้ยง -- วิจัย
Subject
ไฮโดรเจน -- การผลิต -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
ชีวมวลพืช -- การผลิต -- วิจัย
Description.Abstract
ระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเป็นหนทางหนึ่งสำหรับการส่งเสริมการผลิตชีวมวลและการผลิตไฮโดรเจนในสาหร่ายสีเขียวงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่ายสีเขียวเซลล์ เดียว Chlorella sp. LSD-W2 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Air-lift ขนาด 3.7 ลิตร จากการศึกษาพบว่า การขาดแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการผลิตชีวมวลของสาหร่ายชนิดนี้ได้ สาหร่ายสีเขียว Chlorello sp. LSD-W2 มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุดเมื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ในอาหาร Tris acetate phosphate (TAP) ที่มีความเข้มข้นของกรดอะซีติก 17.4 มิลลิโมลาร์ และแอมโมเนียมคลอไรด์เท่ากับ 7.5 มิลลิโมลาร์ สาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. LSD- W2 ผลิตไฮโดรเจนสูงสุด เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร TAP เป็นเวลา 36 ชั่วโมง ก่อนนำเซลล์ไปชักนำในอาหาร TAP ที่ปราศจากแหล่งไนโตรเจนที่มีความเข้มข้นของกรดอะซีติก 87 มิลลิโมลาร์ และมีพีเอชเริ่มต้นของอาหารเท่ากับ 7.2 ภายใต้การให้แสงต่อเนื่องที่ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ และปราศจากอากาศภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนี้ สาหร่าย Chlorella sp. LSD-W2 มีการผลิตไฮโดรเจนสะสมสูงสุดเท่ากับ 78.662 ± 3.722 มิลลิลิตร เมื่อบ่มเซลล์เป็นเวลา 120 ชั่วโมง โดยสูงกว่าประมาณ 19 เท่าของเซลล์ที่บ่มในอาหาร TAP ภายใต้สภาวะปกติ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-02-04
Date.Modified
2563-02-18
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33