ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเตรียมครีมกะทิเพื่อใช้ในงานธุรกิจการจัดและบริการอาหาร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเตรียมครีมกะทิเพื่อใช้ในงานธุรกิจการจัดและบริการอาหาร
Title.Alternative
Coconut milk cream prepapration for food service and catering
Creator
รชรัตน์ แย้มพวง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
ครีมกะทิ
Subject
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
ไซโคลเดกซตริน
Subject
น้ำมันพืช
Subject
กะทิ
Description.Abstract
บทคัดย่อ: กะทิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาหารได้อย่างหลากหลาย ในงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมครีมจากกะทิ โดยใช้แอลฟา-ไซโคลเดกซ์ทรินซึ่งมีสมบัติเป็นสารอิมัลซิไฟออร์และสารเพิ่มความคงตัว และน้ำมันพืช ทำการเตรียมครีมกะทิโดยใช้กะทิ 70 มิลลิลิตร แอลฟา-ไซโคลเดกซ์ทริน 2 กรัม และน้ำมันพืช 30 มิลลิลิตร ตามลำดับ น้ำมันพืชที่ใช้ในการทดลองคือน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว และน้ำมันมพร้าว พบว่าน้ำมันมะพร้าวเป็น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเตรียมครีมกะทิได้ดีที่สุด ครีมกะทิมีความสว่าง ค่าความเข้มของสีเขียว และค่าความเข้มของสีเหลือเท่ากับ 81.81, -0.12 และ 2.36 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมครีมกะทิพบว่าสัดส่วนของกะทิ น้ำมันมะพร้าว แอลฟา-ไซโคลเดกซ์ทรินที่เหมาะสมคือ 60.01 มิลลิลิตร : 40 มิลลิลิตร และ 2.83 กรัม ตามลำดับ เมื่อทำการวัดความเสถียรของรูปแบบครีมกะทิพบว่าปริมาณกะทิและน้ำมันมะพร้าวที่แตกต่างกันมีผลทำให้ความเสถียรของรูปแบบครีมกะทิแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปริมาณกะทิและแอลฟา-ไซเดกซืทรินที่แตกต่างกันมีผลทำให้ค่าความสว่างของครีมกะทิแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปริมาณกะทิที่แตกต่างกันทำให้ค่าความเข้มของสีเหลืองของครีมกะทิแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากนั้นทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของครีมกะทิโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพบว่ามีความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง ร้อยละ 33.3 คะแนนเฉลี่ย 6.13ซ0.26 และผู้ทดสอบให้การยอมรับในครีมกะทิคิดเป็นร้อยละ 100
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรชัย ใหญ่เย็น
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2558
Date.Issued
2563-01-09
Date.Modified
2563-01-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-AI-M-055-239
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34