ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
Title.Alternative
Development of the structural equation model of sustainable leadership for vocational college administratiors
Creator
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
Creator.Orgname
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Subject
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
Subject
Administrators--Vocational education--Leadership
Subject
Educational leadership
Subject
ผู้บริหาร--อาชีวศึกษา--ภาวะผู้นำ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
การบริหารการศึกษา--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน คุณลักษณะผู้นำการบริหารจัดการตามสถานการณ์ พฤติกรรมผู้นำ และบทบาทผู้นำที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของคุณลักษณะของผู้นำ การบริหารจัดการตามสถานการณ์พฤติกรรมผู้นำ และบทบาทผู้นำส่งผลต่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 404 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะผู้นำ การบริหารจัดการตามสถานการณ์ พฤติกรรมผู้นำ บทบาทผู้นำ และมีภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนโดยรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลภายในโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า ตัวแปรแฝงคุณลักษณะของผู้นำมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนตัวแปรแฝงการบริหารจัดการตามสถานการณ์พฤติกรรมผู้นำ และบทบาทผู้นำไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 78.9
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนินทร์ รัตนโอฬาร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-11-25
Date.Modified
2562-11-25
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-ED-D-211-007
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ด. (การบริหารการศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การบริหารการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87