ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
Assessment of carbon footprint of faculty of science organization case study : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ฐณิชา ยิ้มกรุง
Creator
สิริกร นาคนาม
Creator
สุภารัตน์ อาจหาญ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.คณะวิทยาศาสตร์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ก๊าซเรือนกระจก -- การประเมิน
Subject
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Subject
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ -- การประเมิน
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KgCO2eq) ที่เกิดจากกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 (ตามปีปฏิทิน) ซึ่งดำเนินการตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง จากการรั่วไหลของสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะขององค์กร น้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ท่อน้ำสาธารณะ การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้เครื่องตัดหญ้า ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ จากการใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ A4 80 แกรม และการเดินทางโดยใช้พาหนะที่องค์กรเช่าเหมา ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือกระจก จากการดำเนินงานกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 1,995,677, 2,169,840 kgCO2eq คิดเป็นสัดส่วน 47.91%, 52.09% ตามลำดับ ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเกิดจาก กิจกรรมประเภทที่ 2 โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,980,886, 1,927,138 kgCO2eq คิดเป็นสัดส่วน 99.26%, 88.81% ตามลำดับ สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมประเภทที่ 1 และกิจกรรมประเภทที่ 3 ในปี พ.ศ. 2559 จะน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในบางกิจกรรมในปี พ.ศ. 2559 ไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลลักษณะน้ำทิ้ง ข้อมูลการใช้ยานพาหนะที่องค์กรเช่าเหมา เป็นต้น สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมประเภทที่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิสมัย ชัยรัตน์อุทัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-31
Date.Modified
2562-10-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีสิ่งแวดล้อม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9