ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดพอลิแกมมากลูตามิกจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เชื้อ Bacillus megaterium SRU 02
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดพอลิแกมมากลูตามิกจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เชื้อ Bacillus megaterium SRU 02
Title.Alternative
The study of optimum condition for poly-y-glutamic acid production from cassava starch by Bacillus megaterium SRU 02
Creator
อิสราภรณ์ วิรุฬหธาดาพงศ์
Creator
ปิยาพัชร นาระคล
Subject
กรดกลูตามิก -- การผลิต
Subject
แป้งมันสำปะหลัง
Subject
อาหารเลี้ยงเชื้อ
Subject
เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดพอลิแกมมากลูตามิกจากแป้งมันสำปะหลัง โดยเชื้อ Bacillus megaterium SRU 02ในการหมักแบบกะ โดยใช้ความเข้มข้นของแป้งมันสำปะหลังที่ใช้คือ 30 50 70100 120 และ 150 กรัมต่อลิตรและความเข้มข้นของแอมโมเนียมคลอไรด์ที่ใช้คือ 0 5 10 15 และ 20กรัมต่อลิตร ผลการวิจัยพบว่า อาหารลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมคือแป้งมันสำปะหลังที่ความเข้มข้น 120 กรัมต่อลิตรและแอมโมเนียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 10 กรัมต่อลิตร ที่เลี้ยงเชื้อเป็นเวลา72 ชั่วโมงจะทำให้ได้ความเข้มข้นของกรดพอลิแกมมากลูตามิกสูงสุดเป็น 14.46กรัมต่อลิตร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิรามศรี ศรีพจนารถ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-10-30
Date.Modified
2562-11-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการหมัก)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9