ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสกัดแคโรทีนอยด์จากแกลบของข้าวเหนียวดำก่ำพะเยา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสกัดแคโรทีนอยด์จากแกลบของข้าวเหนียวดำก่ำพะเยา
Title.Alternative
Carotenoid extraction from husk of purple rice
Creator
เชษฐวิทย์ อุดมวงศ์ศิริ
Creator
นวพร รังสฤษฎิวุฒิกุล
Creator
วรเมธ วิมลาภิรัต
Creator
กมลชนก ศรีชัยธำรง
Subject
แคโรทีนอยด์
Subject
แกลบ
Subject
ข้าวเหนียวดำ
Subject
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณสารสกัดแคโรทีนอยด์ที่ได้จากแกลบของข้าวเหนียวดำก่ำพะเยา โดยสกัดด้วยเครื่องต้นแบบของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลาย โดยทำการทดลองเพื่อหาว่าขนาดของแกลบและจำนวนซ้ำในการสกัดมีผลต่อปริมาณแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้หรือไม่ดังนั้นในการเลือกขนาดของแกลบจึงทำการทดลองโดยใช้แกลบขนาดที่แตกต่างกัน3 ระดับ ได้แก่ แกลบที่ไม่ผ่านการบดลดขนาด บดหยาบและบดละเอียดมาทำการทดลองสกัดและหาปริมาณสารด้วยการวัดค่าดูดกลืนแสงจากนั้นนำไปหาความเข้มข้นเทียบกับกราฟบีต้าแคโรทีนมาตรฐานซึ่งเมื่อนำค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากแกลบทั้ 3ขนาดไปคำนวณหาค่าความเข้มข้นจากกราฟบีตาแคโรทีนมาตรฐาน พบว่าแกลบที่ไม่ผ่านการบดมีปริมาณแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้มีความเข้มข้นสูงกว่าแกลบที่ผ่านการบดหยาบและบดละเอียดตามลำดับเมื่อได้ขนาดแกลบที่เหมาะสมแล้วจึงนำแกลบที่ไม่ผ่านการบดมาทดลองหาจำนวนซ้ำที่ใช้ในการสกัดได้โดยการทดลองได้นำแกลบมาทำการสกัดด้วยเฮกเซนเป็นเวลา 30 นาทีโดยจะทำการสกัดซ้ำด้วยตัวอย่างเดิมแต่เปลี่ยนตัวทำละลายเพื่อหาว่าจำนวนซ้ำมีส่วนในการสกัดหรือไม่ซึ่งจากการทดลองพบว่าจำนวนซ้ำไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณสารสกัดอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาเพื่อหาอายุการเก็บรักษาของสารสกัดแคโรทีนอยด์โดยทำการตรวจปริมาณแคโรทีนอยด์ทุก 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์และนำค่าดูดกลืนแสงมาคำนวณกลับเป็นความเข้มข้นจากกราฟบีตาแคโรทีนมาตรฐาน พบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์ก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประมวล ศรีกาหลง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-10-29
Date.Modified
2562-11-06
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251