ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร
Title.Alternative
Internet use and related variables affecting learning achievement of students at Tangtrongchit Commercial School
Creator
สืบพงษ์ นาคมณี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Subject
อินเทอร์เน็ต
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ต และตัวแปรที่ เกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 274 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา, ตอนที่ 2 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89, ตอนที่ 3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65, ตอนที่ 4 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76, ตอนที่ 5 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84, ตอนที่ 6 สภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 และตอนที่ 7 การใช้อินเทอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ซึ่งข้อความมีลักษณะเป็นมาตรส่วน ประมาณค่า 6 ระดับ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Multiple Regression) ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ต และตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X7) ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต (X3) และสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย (X10) โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 13.40
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2553
Date.Issued
2562-10-10
Date.Modified
2562-10-10
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL 2010-ED-M-214-045
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89