ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Title.Alternative
Computer engineering network security system
Creator
เจตณัฐ ตฤณตียะกูล
Creator
ณรงค์ศักดิ์ เวสารัชกร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
Subject
ระบบความปลอดภัย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในปัจจุบันความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่างๆ นั้นสามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการ และความปลอดภัยของเครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก็เช่นเดียวกัน โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประเมิน ออกแบบ ตั้งค่า ติดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาองค์ประกอบ ให้เครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบริการหลักที่เกี่ยวเนื่องให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าปัจจัย CIA และกลไก AAA โดยต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชาฯ คือการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการให้บริการแก่สังคม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อัครเดช วัชระภูพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201