ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถาม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถาม
Title.Alternative
Choice checker and analysis system
Creator
ประกาศิต จำนงค์
Creator
วรัญญู ทองศรี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การประมวลผลภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ข้อสอบปรนัย -- การประมวลผลข้อมูล
Subject
แบบสอบถาม -- การประมวลผลข้อมูล
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบทั้งการศึกษาตามหลักสูตรหรือการศึกษาด้วยตนเองเพื่อจะให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนซึ่งการวัดผลด้วยข้อสอบแบบปรนัยก็เป็นทางเลือกที่นิยมนำมาประเมินผลผู้เรียน การตรวจข้อสอบแบบปรนัยโดยทั่วไป มีข้อจำกัดว่า ต้องใช้กระดาษคำตอบตามที่ผู้ผลิตระบุ และใช้ได้เพียงดินสอที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้นในการฝนคำตอบ อันเนื่องมาจากเครื่องตรวจข้อสอบเฉพาะที่ใช้การตรวจจับคาร์บอน รวมถึงในส่วนของแบบสอบถามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายยังไม่มีระบบรองรับการออกแบบแบบสอบถามและต้องใช้บุคคลากรในการตรวจ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล เพื่อลดข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ ทางผู้พัฒนาจึงคิดค้นระบบในการตรวจข้อสอบโดยใช้การประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถนำกระดาษคำตอบที่ระบบออกไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ลงในกระดาษ A4 อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งปากกา และดินสอในการระบายคำตอบ และมีระบบจัดการแบบสอบถามที่สามารถสร้างกระดาษแบบสอบถามของตนเองขึ้นมาภายในรูปแบบที่กำหนดเพื่อนำไปใช้งานได้ รวมถึงการตรวจและวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมแสดงผลลัพธ์ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนา หงษ์สุวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171