ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบช่วยลำดับการหยิบชิ้นงานตามสัญญาณไฟ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบช่วยลำดับการหยิบชิ้นงานตามสัญญาณไฟ
Title.Alternative
Pick to light system
Creator
ภัทรายุธ วรรณวงศ์กา
Creator
วาสนา สินธาราศิริกุลชัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไดโอดเปล่งแสง
Subject
สัญญาณและการให้สัญญาณ -- การอัตโนมัติ
Subject
อุปกรณ์นำเจาะและจับงาน -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
แนวทางดำเนินงานด้านการผลิตในปัจจุบัน การประกอบชิ้นงานมีจำนวนและขั้นตอนที่หลากหลาย พนักงานหนึ่งคนต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากต่อผลิตภัณฑ์ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาดในการประกอบ ความล่าช้า และความยุ่งยากในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้พัฒนาระบบช่วยลำดับการหยิบชิ้นงานตามสัญญาณไฟขึ้นมา โดยใช้ไฟส่องสว่างเพื่อแสดงลำดับการหยิบชิ้นงาน เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นให้หยิบชิ้นส่วนนั้นและหลังการหยิบเสร็จไฟจะดับลง ดวงไฟดวงถัดมาจะสว่างไปตามลำดับการประกอบ การออกแบบวงจรในโครงงานนี้เลือกใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F45K20 เป็นหน่วยประมวลผลหลักเก็บค่าที่ได้จากการโปรแกรมเพื่อนำไปควบคุมการทำงานของ LED มีระบบตรวจจับการหยิบชิ้นงานด้วย LED Infrared และโฟโต้ทรานซิสเตอร์ โดยสามารถโปรแกรมลำดับการหยิบผ่านทางคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเครื่องช่วยลำดับการหยิบชิ้นงานชุดที่ 1 และชุดที่ 2 สามารถทำงานร่วมกันได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชินภัทร นันทจิวากรชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34