ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับวัดเบต้ากลูแคนในเห็ดหอมฟรีซดราย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับวัดเบต้ากลูแคนในเห็ดหอมฟรีซดราย
Title.Alternative
Application of near infrared spectroscopy for evaluation of beta-glucan in freeze-dried shitake mushroom
Creator
คันธรัตน์ กล่อมเกลี้ยง
Creator
วรุฒ จัง
Creator
ศิรภัสสร์ กี่ตระกูล
Creator
กิตติกุล ศรีปัญญานนท์
Subject
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการการประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจวัดปริมาณเบต้ากลูแคนในเห็ดหอมฟรีชดรายโดยใช้เครื่อง FT-NIR Spectrometer ช่วงเลขคลื่น 12,500-4,000 cm-¹ (800-2,500 nm) มีการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างสารเบต้ากลูแคนของเห็ดหอมกับข้อมูลสเปกตรัมโดยวิธีทางเคโมเมตริกแบบการถดถอยยกกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน โดยแบบจำลองที่ดีที่สุดสร้างจากสเปกตรัมที่ผ่านการจัดการเบื้องต้นด้วยวิธี First derivative และ Vector normalization (SNV) ที่ช่วงเลขคลื่น 11,602-10,707, 9,828-5,369, 4,482-4,458 cm-¹ ซึ่งมีค่าจำนวน PLS factors เท่ากับ 8 โดยชุดสร้างแบบจำลองมีค่าสัมประสิทธิ์การพิจารณา (R²) = 0.929 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยของการประมาณ (Root Mean Square Error of Estimation, RMSEE) = 0.156 สำหรับชุดทำนายมีค่า R² = 0.710 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ยของการพิสูจน์แบบไขว้ (Root Mean Square Error of cross validation, RMSECV) = 0.292 ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Bias) = 0.0131% และอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทำนาย (RPD) = 1.85 นอกจากนี้พบว่าการสั่นสะเทือนของพันธะซึ่งเป็นองค์ประกอบของสตาร์ช, กลูโคสและสารประกอบอินทรีย์มีอิทธิพลต่อการทำนายปริมาณเบต้ากลูแคนในเห็ดหอมฟรีชดรายมาก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34