ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่อการเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurusValenciennes, 1840)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่อการเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurusValenciennes, 1840)
Title.Alternative
Effect of water exchane on the growth,survival rate and gill histoloy of yellow mystus (Hemibagrus nemurusValenciennes, 1840)
Creator
ยุวดี อุ้ยคำ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ปลากดเหลือง--การเจริญเติบโต
Subject
คุณภาพน้ำ
Subject
ปลา--ผลกระทบจากคุณภาพน้ำ
Subject
วิทยาศาสตร์การประมง--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ทคัดย่อ: การทดลองอนุบาลลูกปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurus Valenciennes, 1840) ในสภาพน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด – ด่าง เพื่อศึกษาผลของอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่อการเติบโตอัตราการรอดตาย พยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลือง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely randomized design (CRD) แบ่งชุดการทดลองตามอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เปลี่ยนถ่ายน้เปลี่ยนถ่ายน้ำ 0.5, 1.0 และ 1.5 ลิตรต่อนุบาลลูกปลากดเหลืองน้ำหนัก 0.45±0.01 กรัม จำนวน 50 ตัวต่อชุดการทดลอง อนุบาลเป็นระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลอง พบว่าอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 1.5 ลิตรต่อนาที มีผลทำให้น้ำหนัก ความยา อัตรารอด และ พยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลืองดีที่สุด โดยลูกปลากดเหลืองมีน้ำหนัก 8.69±0.45 กรัม คาวมยาว 12.46± เซนติเมตร อัตรารอด 87.71±4.41% แตกต่างกับอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำระดับอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ในช่วง 27.6-29.0 ℃ ความเป็นกรด – ด่าง 3.0-7.1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 5.2- 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนพยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลืองที่อนุบาลโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ จะทำให้ gill lamellae และ epithelium cell มีลักษณะผิดปกติมากที่สุด เมื่ออัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพิ่มขึ้นลักษณะผิดปกติจะลดลง เนื่องจากอัตราการถ่ายน้ำ 1.0 และ 1.5 ลิตรต่อนาที สามารถควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง 6.1-7.1 ต่างจากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำ และอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 0.5 ลิตรต่อนาที ทำให้ความเป็นกรด-ด่างลดลงอยู่ในช่วง 3.0-4.0 ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พยาธิสภาพเหงือกของปลากดเหลืองมีลักษณะผิดปกติและส่งผลทำให้มีอัตรารอด 0.00±0.00 และ 50.48±4.08 เปอร์ช์เซ็น ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำสามารถช่วยควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่างไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพยาธิสภาพเหงือก การเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากดเหลือง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
somchai.wa@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-AG-M-081-195
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34