ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วิธีการทางฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางพนักงานระบบเครือข่ายโทรคมนาคม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
วิธีการทางฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางพนักงานระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
Title.Alternative
Heuristic approach for telecommunication maintenance routing
Creator
จุฑามาส สานต๊ะ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
วริสติกอัลกอริทึม
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
Mathematical model
Subject
Heuristic algorithms
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ Non - linear integer Programming เพื่อจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานซ่อมบำรุงโดยใช้ต้นทุนต่อวันที่น้อยที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และตรงตามความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษาของบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง พื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการปริมาณงานของบริษัทเพิ่มขึ้น ผู้จัดเส้นทางจะต้องจัดเส้นทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตํ่าที่สุด ในขณะที่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทางด้านเวลาด้วย หน่วยงานมีพนักงานประจำแต่ละเขตรับผิดชอบอยู่จำนวนหนึ่ง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทางหน่วยงานจะใช้พนักงานที่มีอยู่ของแต่ละเขตรับผิดชอบนั้น ๆ ก่อน หากมีความจำเป็นจึงจะพิจารณาอนุญาตให้มีการทำงานนอกเวลาหรือขอความช่วยเหลือจากพนักงานจากเขตรับผิดชอบช้างเคียงซึ่งมี ค่าใช้จ่ายสูงกว่าโดยที่เส้นทางเริ่มจากศูนย์บริการของเขตรับผิดชอบนั้น ๆ เสมอ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาหาแนวทางในการจัดเส้นทางของพนักงาน (Traveling Salesman Problem) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเดินทางโดยมีกลไกการปรับเปลี่ยนคำตอบแบบ Nearest Neighbor Heuristics (NNH) ซึ่งผลจากการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานด้านงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสถานีฐานทำให้มี การใช้พนักงานภายในเขตการรับผิดขอบเพิ่มขึ้นลดระยะทางการเดินทางของพนักงานลงประมาน 11%และค่าใช้จ่ายลดลงจากวิธีการจัดเส้นทางปิจจุบันประมาน 44%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ฤดี มาสุจันท์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ruedee.ma@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-10-09
Date.Modified
2562-10-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-217-166
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอุตสาหการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34