ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมระบบนำทางของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมระบบนำทางของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Design guidlines for environmental graphic for enhancing the wayfinding of subway stations in Bangkok
Creator
ภคชาติ พุทธิปกรณ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน--การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: คุณภาพของขนส่งสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน คุณภาพของสถานีขนส่งสาธารณะอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรูของผู้โดยสารมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการชี้นำทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่ศึกษาเป็นโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) กรุงเทพมหานคร โดยสามารถจำแนกโครงสร้างและรูปแบบสถานีที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ คือ 1) สถานีสีลม (2 ทางเข้า-ออก) 2) สถานีสุขุมวิท (3 ทางเข้า-ออก) 3) สถานีห้วยขวาง (4 ทางเข้า-ออก) และ 4) สถานีพหลโยธิน (5 ทางเข้า-ออก) เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 445 คน จากมาตรวัด 5 ระดับ (Likert scale) ใช้สถิติ t-test และ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม สถานีรถไฟฟ้าที่มีโครงสร้างใต้ดินผู้โดยสารจำเป็นต้องพึ่งพาระบบป้ายสัญลักษณ์ในการชี้นำตลอดการเดินทาง ด้านโครงสร้างอาคารและรูปแบบเส้นทางเข้า-ออก ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้น-ลดลง ของข้อมูลการเดินทางและจำนวนของสถานที่บนป้ายสัญลักษณ์ และจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบัน พบว่าผู้โดยสารต้องการข้อมูลสถานที่เพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกเส้นทางเพิ่มขึ้น แต่พบข้อจำกัดด้านการเพิ่มข้อมูลการเดินทางเมื่อผู้โดยสารอยู่ภายในสถานีของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลเส้นทางของผู้โดยสาร ดังนั้นการเลือกใช้พื้นที่และแนวเส้นทาง ในรูปแบบกราฟิกตำแหน่งด้านบน เพดาน สามารถช่วยส่งเสริมการชี้นำทางได้ เมื่อผู้โดยสารอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของสถานีที่มีความซับซ้อนมาก และเมื่อพิจารณาด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและพฤติกรรม พบว่ามีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการชี้นำทางสำหรับผู้โดยสาร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
prapatpong.up@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-10-05
Date.Modified
2562-10-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-AR-D-007-037
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89