ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณดาดฟ้าอาคารที่พักบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณดาดฟ้าอาคารที่พักบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
Analysis of concentrations and chemical compositions of PM₁₀ at terrace of dormitory, KMITL
Creator
ฌัชชา ทิมเที่ยง
Creator
เศรษฐพงศ์ คนผิวเลิศ
Creator
อภิญญา ทุมนาค
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- อาคาร
Subject
อาคาร -- การควบคุมฝุ่น
Subject
ฝุ่น -- การวิเคราะห์
Subject
ฝุ่น -- การวัด
Subject
เคมีสิ่งแวดล้อม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานพิเศษนี้ศึกษาความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ บริเวณดาดฟ้าที่พักบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยเก็บตัวอย่างอากาศบนกระดาษกรองใยแก้วด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศปริมาตรสูงระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จากนั้น ชั่งน้ำหนักฝุ่นละอองและวิเคราะห์รูปร่างฝุ่นละอองด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด วิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟูลออเรสเซนส์ วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ วิเคราะห์ความเข้มข้นของไอออนละลายน้ำได้ด้วยเครื่องไอออนโครมาโกราฟ และวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดและสารคาร์บอนอนินทรีย์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ จากผลการศึกษาพบว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของอนุภาคฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนมีค่าอยู่ในช่วง 46.02 ถึง 79.79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ฝุ่นละอองมีรูปร่างแบบฟล็อครวมตัวกันแบบหลวมๆ จับต้อนกันเป็นกลุ่มก้อนไม่เป็นระเบียบ และรูปทรงกลม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละขององค์ประกอบของธาตุเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ SiO2 > Na2O > Al2SO3 > BaO > SO3 > K2O > CaO > ZnO > MgO ความเข้มข้นของโลหะหนักที่พบเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ Fe > Zn > Pb > Ni > Cd > Cu และไอออนละลายน้ำได้เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ SO42 > K+ > NO3 -> Ca2+ >Cl > Na+ > NH4+ > F -ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสารคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดในฝุ่นละอองมีค่าอยู่ในช่วง 0.12 ถึง 0.48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสารคาร์บอนอนินทรีย์มีปริมาณเล็กน้อย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-09-05
Date.Modified
2562-09-05
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีสิ่งแวดล้อม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9