ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์บนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00
คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์บนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียม
Title.Alternative
Synthesis of biodiesel form waste palm oil using tungsten oxide on magnesium calcium mixed oxide as catalysts
Creator
ธันยธรณ์ ภาคบุญ
Creator
สัมพันธ์ กีรตยาคม
Creator
ณัฏฐนิช อารีย์กุล
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ทังสะเตนออกไซด์
Subject
น้ำมันปาล์ม -- การนำกลับมาใช้ใหม่
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การสังเคราะห์
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วกับเมทานอลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน และใช้ทังสเตนออกไซด์บนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ที่สังเคราะห์ได้ ได้แก่ อัตราส่วนโดยโมลของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมของตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียม ปริมาณทังสเตนออกไซด์บนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียม อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันปาล์มใช้แล้ว ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา และเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในการนำกลับมาใช้ใหม่ จากการทดลองพบว่าการเติมทังสเตนออกไซด์ลงบนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียมจะให้ร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ที่สูงกว่าการใช้ออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียมเพียงอย่างเดียว โดยสภาวะที่ดีที่สุดในการสังเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ คือ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนออกไซด์บนออกไซด์ผสมของแมกนีเซียมและแคลเซียมที่มีปริมาณทังสเตนบนตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันปาล์มใช้แล้ว คือ 12:1 ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้คือ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เวลาในการทำปฏิกิริยาเป็น 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบว่าได้ร้อยละของเมทิลเอสเทอร์สูงถึง 81.28 นอกจากนั้นยังพบว่าเมทิลเอสเทอร์ที่สังเคราะห์ได้มีค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดินและค่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-09-05
Date.Modified
2562-09-05
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.56.9