ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวิชาการเกษตร กรณีศึกษาการปลูกผักในเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในวิชาการเกษตร กรณีศึกษาการปลูกผักในเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
Title.Alternative
Development of participatory agriculture learning process case study urban vegetable planting of primary pramaesakolsongkroh school, Nonthaburi province
Creator
จริยา เสตะจันทน์
Creator
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมมาธิวัฒน์
Creator
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
Subject
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ -- การศึกษาและการสอน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-08-07
Date.Modified
2562-08-07
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 35, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 72-82
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49