ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กระบวนการแจ้งเตือนสัญญาณความปลอดภัยแบบบอร์ดแคสต์บนเครือข่ายเฉพาะกิจในยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
กระบวนการแจ้งเตือนสัญญาณความปลอดภัยแบบบอร์ดแคสต์บนเครือข่ายเฉพาะกิจในยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
An effective safety alert broadcast algorithm for vehicle ad-hoc networks
Creator
คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
Creator
โชติพัชร์ ภรณวลัย
Creator
Goutam Chakraborty
Subject
ระบบการแพร่สัญญาณข้อมูล -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Subject
สัญญาณเตือนภัย -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
ปัจจุบันระบบโครงข่ายการสื่อสารไร้สายมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สามารถเห็นได้จากระบบเครือข่ายไร้สายรอบตัวเราซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกวัน สำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อยานพาหนะ หรือ Vehicular ad hoc Networks (VANET) นั้น เป็นโครงข่ายไร้สายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายในขณะขับขี่ยานพาหนะของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ได้แก่ระบบแจงเตือนภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจบนยานพาหนะ หรือ Safety alert application for VANET ซึ่งทำหน้าที่ช่วยแจ้งเตือนภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะรายอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงให้ทราบถึงอุบัติเหตุ เพื่อหาวิธีป้องกันหรือรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีกระบวนการทำงาน หรืออัลกอริทึ่มที่ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น งานวิทยานิพนธ์นี้จึงได้เสนออัลกอริทึมและโพรโทคอลชื่อ Adaptive probability alert protocol (APAL) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านเวลาและลดปัญหา Collision ซึ่งเป็นปัญหาหลักของระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจบนยานพาหนะ และจากการทดลองประสิทธิภาพอัลกอริทึ่มของงานวิทยานิพนธ์กับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การทำงานของอัลกอริทึมส่งผลให้การทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจบนยานพาหนะ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2552
Date.Issued
2562-07-31
Date.Modified
2562-07-31
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5