ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Marketing mix factors influencing consumer behaviors on aloe vara herbal drinking products in Bangkok : A case study of Chao Phaya Aphaibhubejhr hospital
Creator
นฤมล สิงหพันธ์.
Creator
ภารดี ศรีตะบุตร.
Creator
ยุคลธร เรืองเดชสุวรรณ.
Subject
เครื่องดื่มสมุนไพร.
Subject
การจัดการตลาด.
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค.
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รังสรรค์ โนชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
knrangsa@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2557-3-14
Date.Modified
2557-3-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. น276ป 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.174.225.82