ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลตสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลตสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
Title.Alternative
Prototype process development for small scale chocolate coating candy production
Creator
จักรพงศ์ วงศ์อนวัทย์
Creator
มุจลินท์ ศรีสุชาติ
Creator
สิริกาญจน์ มงคลเลิศพาณิช
Creator
อิสรา อารีสง่าวงศ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ขนม
Subject
ของหวาน
Subject
ช็อกโกเลต
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม
Subject
วิศวกรรมอาหาร -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลตสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้แก่ตลาดไทย ในการศึกษานี้วัสดุตัวกลางที่ใช้ในการทดลองคือ ถั่วลิสง โดยทดลองผ่านเครื่องหม้อเคลือบแบบหมุน ซึ่งวัสดุตัวกลางผ่านการคลือบทั้งหมด 5 ชั้น คือการเคลือบช็อกโกแลต การเคลือบรองพื้น การเคลือบแข็ง การเคลือบสี และการเคลือบเงา ในชั้นเคลือบแข็งปัจจัยที่่ศึกษา ได้แก่ ค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในสารละลายเคลือบแข็ง 70 และ 75 องศาบริกซ์และจำนวนชั้นเคลือบ 16, 32 และ 48 ชั้นต่อกระบวนการเคลือบแข็ง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า จำนวนชั้นเคลือบมีอิทธิพลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต ค่าร้อยละน้ำหนักของชั้นเคลือบแข็ง และความหนาของชั้นเคลือบค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งค่าร้อยละน้ำหนักของชั้นเคลือบแข็ง และค่าวอเตอร์แอคติวิติโดยระดับปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตต้นแบบขนมหวานเคลือบช็อกโกแลตด้วยหม้อเคลือบแบบหมุนคือ ค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในสารละลาย 75 องศาบริกซ์ และจำนวนชั้นเคลือบ 48 ชั้นและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าความชอบโดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 6.90 คะแนน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-07-25
Date.Modified
2562-07-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20