ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเผือกเหลือทิ้งของโรงงานผลิตขนมปังภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเผือกเหลือทิ้งของโรงงานผลิตขนมปังภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
Title.Alternative
Biogas production from taro waste of bakery factory under anaerobic condition
Creator
ปวีณ์นุช บุตรนิล
Creator
ลลิตภัทร พิชวงศ์
Creator
เสาวภาคย์ พุ่มพวง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
Subject
เผือก -- วัสดุเหลือใช้
Subject
การย่อยสลายทางชีวภาพ
Subject
เชื้อเพลิงจากของเสียทางการเกษตร
Subject
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเผือกเหลือทิ้งของโรงงานผลิตขนมปังภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนในระดับห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาหาความเข้มข้นของหัวเชื้อที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพ คือ 0, 20, 30, 60, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาตรในการหมัก 6 ลิตร ระยะเวล 27 วัน พบว่าที่ระดับความเข้มข้นหัวเชื้อที่ 30 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมมากที่สุด คือ 22.2 ลิตร มีประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีอยู่ที่ 45.2 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นใช้ความเข้มข้นของหัวเชื้อที่ 30 เปอร์เซ็นต์ มาศึกษาเพื่อหาปริมาณของเศษเผือกที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุดโดยใช้ปริมาณเศษเผือกที่แตกต่างกัน คือ 0, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเศษเผือกปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพและสมมากที่สุดคือ 45.5 ลิตร ในระยะเวลา 18 วัน และมีประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดี 93.0 เปอร์เซ็นต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดุษณี ธนะบริพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-07-24
Date.Modified
2562-07-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70