ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพึงพอใจของบุคลากรสาขาที่มีต่อการให้บริการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาฯ ของส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กรณีศึกษาโซนพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความพึงพอใจของบุคลากรสาขาที่มีต่อการให้บริการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาฯ ของส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กรณีศึกษาโซนพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Title.Alternative
Satisfaction of branched officers to Building and Maintenance Division, Office and Branch Administration Department, Government Housing Bank : case study of Northeastern zone
Creator
ฤทธิไกร สายวรรณะ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--อาคาร--การปรับปรุง
Subject
Government Housing Bank--Thailand, Northeastern--Buildings--Remodeling
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง ด้วยเจตนารมณ์ที่สำคัญในการจัดตั้งธนาคารฯ คือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยในปี 2559 ครบรอบ 63 ปี และได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการให้บริการ” ซึ่งส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาเป็นผู้ให้บริการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงมีวัตถุประสงค๊ในการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรสาขาฯ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดความประทับใจแก่พนักงานของธนาคารเอง เมื่อพนักงานของธนาคารเกิดความประทับใจและภูมิใจก็จะส่งผลให้มีการบริการที่ดีกับลูกค้าทำให้ลูกค้าเข้ามาใซ้บริการของธนาคารมากขึ้น ซึ่งผู้จัดทำวิจัยค้นคว้าอิสระเป็นผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 181 ตัวอย่างจากจำนวนสาขาหลัก 34 สาขา โดยแบ่งความพึงพอใจการให้บริการออกเป็น 3 ด้านคือ การตอบสนองการให้บริการ, ความเชื่อมั่นการให้บริการ และความสามารถการให้บริการ จากการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรสาขาที่มีต่อการให้บริการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาฯ นั้น ความสามารถการให้บริการมีความสำคัญมากสุด รองลงมาคือการตอบสนองการให้บริการและความเชื่อมั่นการให้บริการตามลำดับ ซึ่งทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากรสาขาที่มีต่อการให้บริการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาฯ ของส่วนก่อสร้าง และบำรุงรักษาและจะเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการของส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษาตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
jakrapong.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-07-11
Date.Modified
2562-07-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-090-505
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34