ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้าง : มุมมองผู้รับเหมา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้าง : มุมมองผู้รับเหมา
Title.Alternative
Risk factors for sekecting construction projects affecting construction project failure: a contractor's view point
Creator
กฤสิยา ทองพงษ์เนียม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การจัดการ
Subject
Construction industry--Managemen
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--วิทยานิพนธ์
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Description.Abstract
บทคัดย่อ: กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมาคือการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อ เข้าร่วมประมูลซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของโครงการถ้าผู้รับเหมาคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงมากก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการได้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีนักวิจัยที่เสนอปัจจัยในการคัดเลือกโครงการก่อสร้าง ปัจจัยเสี่ยงของโครงการและปัจจัยที่ทำ ให้เกิดความล้มเหลวของโครงการแต่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่แนะนำโครงสร้างของปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างของปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของ โครงการโดยการออกแบบสอบถามที่ใข้มาตราวัดแบบลิเคิทสเกล 5 ระดับเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้รับเหมาเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกโครงการก่อสร้าง หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห้โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างดังนี้ (1) ทดสอบโครงสร้างของปัจจัยเสี่ยงใน การคัดเลือกโครงการก่อสร้าง และ (2) หาระดับความมีอิทธิพลโครงสร้างของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างผลการวิเคราะห้ได้แนะนำให้แบ่งโครงสร้างของปัจจัยเสี่ยง ออกเป็น 4 กลุ่มพร้อมนํ้าหนักความสำคัญดังนี้ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ”(28.95%)“ลักษณะขององค์กรที่ร่วมก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการโครงการ”(26.02%)“ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของ โครงการ”(23.68%)“สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย”(21.35%) ที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างใน 4 ด้านคือ “คุณภาพงานตํ่า”(27.47%)“เวลาล่าช้ากว่าแผน”(25.00%) “การ ฟ้องร้อง”(24.45%)“ค่าใช้จ่ายสูง”(23.08%) และผลการวิจัยนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาจัดการความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
jakrapong.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-07-11
Date.Modified
2562-07-11
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-090-014
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34