ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ประโยชน์จากสารสกัดใบชะคราม (Suaeda maritima) ในอาหารกุ้งขาวเวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดใบชะคราม (Suaeda maritima) ในอาหารกุ้งขาวเวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
Title.Alternative
Utilization of supplement annual seablite (Suaeda maritima) dieth in pacific white surimp (litopeneaus vannamei) and Asian seabass (Lates calcarifer)
Creator
อภิชาติ ภาวนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
กุ้งขาวเวนนาไม--อาหาร
Subject
ปลากะพงขาว--อาหาร
Subject
Whiteleg shrimp--Food
Subject
Giant perch--Food
Subject
วิทยาศาสตร์การประมง--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ชะคราม (Suaeda maritima) เป็นพืชที่พบในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณที่มีน้ำเค็นท่วมถึงและเป็นทุ่งโล่งมีแดดจัด เช่น บริเวณพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและปลากะพงขาวในเขตน้ำเค็มและน้ำกร่อย บางครั้งชะครามถูกปล่อยทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่มีงานวิจัยพบว่า ใบชะครามอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ มีสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ก่อโรคในคนและสัตว์น้ำ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อสารสกัด สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ค่าการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ V. parahaemolyticcus ผลของสารสกัดใบชะครามที่ผสมในอาหารต่อการเติบโตและต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticcus โดยใช้สารสกัดจากใบชะครามที่ความเข้มข้น 0, 2.5, 5.0 และ 7.5% เลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 15 วัน หลังจากนั้นนำลูกกุ้งมาทดสอบการต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticcus โดยการแช่ในน้ำที่มีเชื้อที่คมาวเข้มข้น 〖10〗^8 CFU/mL เป็นเวลา 4 วัน และการเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.84 ± 0.08 กรัม โดยให้อาหารผสมสารสกัดจากใบชะครามที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0 และ 2.0% เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดใบชะครามจากน้ำกลั่นมีปรมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงสุด 8.41±0.02 μg GAE/g และมีค่า DPPH 75.23±5.38% แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สารสกัดใบชะครามจากปิโตรเลียมอีเทอร์มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงสุด 47.98±0.12 μg GE/g จากผลการศึกษาจึงเลือกใช้สารสกัดใบชะครามจากเอทานอลผสมในอาหารต่อการเติบโตและต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticcus ในลูกกุ้งแวนนาไม ลูกกุ้งที่กินอาหารผสมสารสกัดจากใบชะคราม 5.0% มีการเติบโตและอัตราการรอดหลังจากการแช่เชื้อ V. parahaemolyticcus ดีที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการศึกษาในปลากะพง พบว่า ปลากะพงขาวที่กินอาหารเสริมสารสกัดจากใบชะคราม 1.0% น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย 31.98±1.07ก./ตัว และน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 31.09±1.06 ก./ตัว มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตรารอดของปลากะพงขาวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนโลหิตวิทยาที่การเลี้ยง 4 สัปดาห์ ปลากะพงขาวที่กินอาหราเสริมสารสกัดจากใบชะคราม 2.0% มีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่เฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 22.25±3.23% แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่าจำนวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวทุกชุดทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และชนิดของเม็ดเลือดขาวไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils และ neutrophils และที่การเลี้ยง 8 สัปดาห์ ค่าโลหิตวิทยาระหว่างทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
somchai.wa@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-AG-M-081-232
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49