ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การทำนายพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การทำนายพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
Title.Alternative
Student's behavior prediction using decision tree techniquev
Creator
จารุภา ไชยนุรักษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
จิตบำบัดแบบความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับวัยรุ่น
Subject
การควบคุมทำนายแบบจำลอง
Subject
การทะเลาะวิวาท
Subject
Cognitive therapy for teenagers
Subject
Predictive control
Subject
Fighting (Psychology)
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมในทั่วประเทศการคาดการณ์ในช่วงต้นของพฤติกรรมนี้จะช่วยป้องกันความก้าวร้าวและความรุนแรงของวัยรุ่นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นโดยใช้การประเมินพฤติกรรมดังต่อไปนี้: เขกหัว กระชาก ตี ตบแขน ศีรษะตบหน้าหรือท้ายทอย จับหัวโขก เตะ ต่อย ปาวัตุใส่ กระทืบ รุมทำ แกล้งโยนบกโยนน้ำ แบ่งพรรคแบ่งพวก บีบคอ บังคับให้กินของอันตรายเอาอาหารร้อนสาด นาบ จี้ ทำร้ายด้วยวัตถุ ทำร้ายด้วยอาวุธรุมทำร้ายสาดสารเคมี เป็นต้น การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมเหล่านี้ได้ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้การแบ่งระดับพฤติกรรมความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นนำเอาโมเดลไปทำการประเมินกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลุ่มข้อมูลเพื่อสำหรับเป็นข้อมูลในการสอนให้กับโมเดล 6,757 กลุ่มตัวอย่าง และ 2,895 กลุ่มตัวอย่างใช้สำหรับการทดสอบกับโมเดล ผลการศึกษาพบว่าการจำแนกกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความถูกต้อง 99.93% และแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของโมเดลที่จะทำให้การทำนายนั้นถูกต้องดียิ่งขึ้นเมื่อนำเอาโมเดลดังกล่าวนั้นไปใช้ร่วมกับชุดการตรวจสอบกลุ่มข้อมูล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2557
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
การศึกษาอิสระ (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33