ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อความชุกของซัลโมเนลลาในห่วงโซ่อุปทานของเนื้อไก่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อความชุกของซัลโมเนลลาในห่วงโซ่อุปทานของเนื้อไก่
Title.Alternative
Factors influence on salmonella prevalence in chicken supply chain
Creator
ธเนศ บุญเกิด
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การติดเชื้อซาลโมเนลลา
Subject
ซาลโมเนลลา
Subject
Salmonella
Subject
Salmonella infections
Subject
การจัดการความปลอดภัยอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
เนื้อไก่--การปนเปื้อน
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ือศึกษาปัจจัยที่ีมีอิทธิพลต่อความชุกของซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตเนื้อไก่สดตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่จนถึงการขนส่งและกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการลดการปนเปื้อนของซัลโมเนลลาในเนื้อไก่โดยเก็บตัวอย่างเนื้อไก่ส่วนน่องสะโพก แบบไม่มีกระดูกตัดแต่งเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนซัลโมเนลลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จากโรงฆ่าและชำแหละ 3 แห่ง จำนวน 2,303 ตัวอย่าง ตรวจพบซัล โมเนลลา จำนวน 951 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41 เมื่อจำแนกกลุ่มของซัลโมเนลลา พบการปนเปื้อน ของซัลโมเนลลากลุ่ม C มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม B นอกจากนี้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าฤดูกาล และโรงฆ่าและชำแหละมีผลต่อการปนเปื้อนซัลโมเนลลาโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในแต่ละโรงฆ่าและชำแหละส่วนกำลังการผลิตนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนของซัลโมเนลลาเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบโลจิสติกแบบทวิโดยกำหนด ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อโอกาสการปนเปื้อนซัลโมเนลลาจำนวน 6 ปัจจัยได้แก่ พื้นที่ภาคของฟาร์ม ขนาดฟาร์ม กำลังการผลิต ฤดูกาลที่ผลิตระยะทางในการขนส่ง และขนาดของชิ้นเนื้อไก่ พบว่า มี 4 ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการปนเปื้อนซัลโมเนลลา ได้แก่ พื้นที่ภาคของฟาร์มขนาดฟาร์ม ฤดูกาล ที่ผลิต และระยะทางในการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 1) พื้นที่ฟาร์มภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมีความชุกของซัลโมเนลลาในเนื้อไก่น้อยกว่า ในพื้นที่ฟาร์มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 2)ขนาดฟาร์มที่เลี้ยงไก่มากกว่า 100,000 ตัว ต่อฟาร์มมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซัลโมเนลลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 3) ช่วงฤดูหนาว (เดือน พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์)โอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซัลโมเนลลาลดลงร้อยละ 22.6 และ4) เมื่อระยะทางในการขนส่งเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 กิโลเมตรโอกาสการพบซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ลดลง ร้อยละ 0.50 จากปัจจัยที่ศึกษาแนวทางในการลดการปนเปื้อนของซัลโมเนลลาตั้งแต่ฟาร์ม ถึงการขนส่งเนื้อไก่ รวม 9 แนวทาง ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 แนวทาง,โรงฆ่าและชำแหละ 4 แนวทาง และ ระยะ ทางการขนส่ง 2 แนวทางซึ่งครอบคลุมสุขลักษณะส่วนบุคคลการล้างทำความสะอาด การควบคุมกระบวนการผลิต และการขนส่งเป็นหลัก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วริพัสย์ อารีกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AI-M-054-276
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49