ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กระบวนการปรับปรุงศูนย์การค้าขนาดใหญ่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
กระบวนการปรับปรุงศูนย์การค้าขนาดใหญ่
Title.Alternative
A refurbishment process of large shopping centers
Creator
ศิวกร ฐากูรจิรนนท์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ศูนย์การค้า--การออกแบบและการสร้าง
Subject
Shopping centers--Design and construction
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--การค้นคว้าอิสระ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ--การค้นคว้าอิสระ
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การปรับปรุงศูนย์การค้าจะถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าการเลือกกระบวนการปรับปรุงที่ไม่เหมาะสมกับโครงการและลักษณะของอาคารจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านักวิจัยแต่ละท่านทำการศึกษาถึงกระบวนการปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุมถึงอาคารศูนย์การค้า และยังไม่ครอบคลุมในทุกบริบทของกระบวนการปรับปรุงอาคารนอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้างานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และครอบคลุมครบถ้วนในทุกบริบทตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับที่มีประสบการณ์ทำงานปรับปรุงอาคารและทำการตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลหลังจากนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบและเทคนิคการวิเคราะห์สรุปอุปนัยซึ่งผลที่ได้สามารถแบ่งกระบวนการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าได้เป็น 15 ขั้นตอนคือ (1) ตระหนักถึงความต้องการในการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า (2) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการกำหนดของเขตของงานปรับปรุง (3) การสำรวจและการประเมินสภาพของอาคารเดิม(4) การอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง (5) การจัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้ออกแบบ (6) การอนุมัติแบบปรับปรุงและงบประมาณ (7) จัดเตรียมเอกสารการประกวดราคาและประกาศเชิญเสนอราคา (8) คัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาต่างๆในโครงการปรับปรุง (9) วางแผนงานรื้อถอนและงานปรับปรุงอาคารใหม่ (10) ดำเนินการรื้อถอนและงานปรับปรุงอาคารใหม่ (11) ทดสอบการใช้งานอาคาร (12) อนุมัติการแล้วเสร็จของโครงการปรับปรุง (13) ส่งมอบโครงการ (14) การรับประกันผลงาน และ (15) การประเมินผลหลังจบโครงการและวางแผนบำรุงรักษาอาคารนอกจากนี้ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการปรับปรุงที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบอื่น ๆ ได้โดยข้อควรพิจารณาในแต่ละขั้นตอน สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในขั้นตอนนั้น ๆ Independent studyTitle A Refurbishment Process of Large Shopping Centers
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
jakrapong.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-090-500
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
การค้นคว้าอิสระ (วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49