ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สายอากาศปรับเปลี่ยนหลายย่านแถบความถี่ด้วยโครงข่ายไบอัสฝังตัว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สายอากาศปรับเปลี่ยนหลายย่านแถบความถี่ด้วยโครงข่ายไบอัสฝังตัว
Title.Alternative
Frequency reconfigurable multiband antenna with embedded biasing network
Creator
อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สายอากาศ
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
Subject
Antennas (Electronics)
Subject
Wireless sensor networks
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอรูปแบบสายอากาศปรับเปลี่ยนแถบความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สาย (WiMAX m-WiMAX และ WLAN) ที่ซึ่งพินไดโอดถูกใช้สำหรับการจูนข่วงความถี่ และวาแรคเตอร์ไดโอดถูกใช้สำหรับการจูนความถี่อย่างละเอียดโดยรูปแบบสายอากาศที่น่าเสนอนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนสายอากาศและส่วนโครงข่ายไบอัสซึ่งถูกน่ามาประกอบรวมเช้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการจูนในย่านแถบกว้างและหลายแถบความถี่ในเวลาเดียวกันโดยส่วนสายอากาศประกอบด้วยพินไดโอดและวาแรคเตอร่ไดโอดที่ถูกวางลงบนร่องตัดของตัวแผ่พลังงาน ส่วนโครงข่ายไบอัสประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไบอัสตรงและไบอัสย้อนกลับ ให้กับพินไดโอดและวาแรคเตอร่ไดโอดในส่วนสายอากาศสำหรับผลการจำลองและการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสายอากาศที่นำเสนอสามารถตอบสนองหลายแถบความถี่ในหลายย่านตั้งแต่ความถี่ 2.4 ถึง 5.8GHz โดยปราศจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของสายอากาศซึ่งในกรณีที่พินไดโอด อยู่ในสถานะ ON และทำการปรับแรงดันไบอัสกลับให้กับวาแรคเตอร่ไดโอดจาก 1-7 โวลต์ป็นผลทำให้สายอากาศตอบสนองความถี่ใช้งานทั้งการจำลองและการทดสอบได้ 3 แถบคือ m-WiMAX 5.2GHz WLAN และ 5.8GHz WLAN ซึ่งจากผลการจำลองครอบคลุมความถี่ 2.8-3.7GHZ (m-WiMAX) 4.9-5.3GHz (WLAN) และ 5.5-6-OGHz (WLAN) ในขณะที่ผลการทดสอบครอบคลุม 2.3-3.7GHZ (m-WiMAX) และ 4.9-6-OGHz (WLAN) ในทางตรงกันข้าม หากเปลี่ยนสถานะ พินไดโอดเป็น OFFและทำการปรับแรงดันไบอัสกลับให้กับวาแรคเตอร์ไดโอดจาก 1-7 โวลต์เป็นผลทำให้สายอากาศตอบสนองความถี่ใช้งานทั้งการจำลองและการทดสอบได้ 4 แถบคือ WiMAX m-WiMAX 5.2GHz WLAN และ 5.8GHz WLAN ซึ่งจากผลการจำลองครอบคลุมความถี่ 2.3-2.5GHZ (WiMAX) 3.0-3.8GHZ (m-WiMAX) 4.4-5.3GHZ (WLAN) และ 5.6-6-OGHz (WLAN) ในขณะที่ผลการทดสอบครอบคลุม 2.2-2.5GHZ (WiMAX) 3.2-3.7GHz (m-WiMAX) และ 5.0-6.0GHZ (WLAN) ดังนั้นด้วยโครงสร้างของสายอากาศที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้มีขนาดเล็กหรือเทียบเท่ากับมือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันจึงเหมาะนำไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ต้องการปรับเปลี่ยนหลายย่านแถบความถี่ในอนาคตได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-D-018-035
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33