ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยเพื่อแบ่งแยกความผิดพร่องภายในและภายนอกหม้อแปลง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วยเพื่อแบ่งแยกความผิดพร่องภายในและภายนอกหม้อแปลง
Title.Alternative
Application of discrete wavelet transform for classification of internal and external fault in transformer
Creator
จินตสิทธิ์ เริ่มคิดการณ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า--ความผิดปกติ
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
Electric transformers--Abnormalities
Subject
Detectors
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะห์ความผิดพร่องที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อนำเสนอวิธีการตรวจจับความผิดพร่องและแบ่งแยกประเภทความผิดพร่องที่เกิดขึ้นที่หม้อแปลงไฟฟ้าระหว่างความผิดพร่องที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีการประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย มาวิเคราะห์สัญญาณความผิดพร่องที่ได้จากการจำลองการเกิดความผิดพร่องที่หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านชุดจำลองระบบส่งกำลังไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจำลองให้เกิดความผิดพร่องภายในและภายนอกหม้อแปลง และบันทึกสัญญาณกระแสด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงขณะเกิดความผิดพร่องในแต่ละประเภท นำไปหาสัญญาณกระแสผลต่าง และนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย เพื่อแยกองค์ประกอบของความถี่สูงและความถี่ตํ่าของสัญญาณความผิดพร่องและนำสัญญาณดังกล่าวมา วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธี้เพื่อสร้างเงื่อนไขในการตรวจจับความผิดพร่องและแบ่งแยกประเภทความผิดพร่องที่เกิดขึ้นที่หม้อแปลงไฟฟ้าได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
atthapol.ng@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-020-096
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49