ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การมอดูเลตสัญญาณ QPSK ที่มีการเปลี่ยนเฟสแบบต่อเนื่องโดยอาศัยเทคนิคเฟสล็อคลูป

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การมอดูเลตสัญญาณ QPSK ที่มีการเปลี่ยนเฟสแบบต่อเนื่องโดยอาศัยเทคนิคเฟสล็อคลูป
Title.Alternative
The qpsk modulator with continuous phase based on phase-locke loop technique
Creator
เลอสรรค์ กิรสมุทรานนท์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
โมดูเลชัน
Subject
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
Subject
Modulation (Electronics)
Subject
Signal processing--Digital techniques
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในบรรดาการมอดูเลต M-ary phase shift keying (M-PSK) การมอดูเลตสัญญาณศวอดดรา เจอร์เฟสซิฟคีอิง (QPSK)ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการใช้แบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ดีสัญญาณดังกล่าวนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแรมพลิจูดฃองสัญญาณในเวลาอันสั้น เมื่อมีการเปลี่ยนเฟสแบบกระทันหันก่อให้เกิดองค์ประกอบความถี่สูงรบกวนซ่องสัญญาณช้างเคียงดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอการมอดเลตสัญญาณ QPSK ที่มีการเปลี่ยนเฟสแบบต่อเนื่องโดย อาศัยเทคนิคเฟสล็อคลูปโดยวงจรเฟสล็อคลูปที่นำเสนอมีส่วนแตกต่างไปจากเฟสล็อคลูปแบบทั่วไป คือใช้ xor gate 3 อินพุตเป็นวงจรตรวจจับความต่างเฟสและมีการเพิ่มวงจรขยายหรือวงจรรวมสัญญาณเช้าไปด้วย ซึ่งส่งผลให้สัญญาณ QPSK ที่ได้มีการเปลี่ยนเฟสแบบต่อเนื่องซึ่งผลการ เปรียบเทียบสเปกตรัมของสัญญาณ QPSK ที่สร้างจากวิธีการนำเสนอเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม พบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถลดการรบกวนซ่องสัญญาณช้างเคียงได้ดีกว่าทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ของระบบที่เสนอสอดคล้องกับผลการทดลองและผลการจำลองการทำงานซึ่งและยืนยันได้ว่าเทคนิคที่นำเสนอสามารถนำไปประยุกตใช้งานได้จริง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จีรสุดา โกษียาภรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-13
Date.Modified
2562-06-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-D-018-033
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20