ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
Title.Alternative
Design and construct the water heating control system from split type air conditioner
Creator
ณัฐพล ศุภฤทธิ์
Creator
พันธกานต์ พิมพ์จันทร์
Creator
อริยะ สกุลเปี่ยมสุข
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องปรับอากาศ -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
การทำความร้อน -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
การปรับอากาศ -- การควบคุม
Subject
ตัวควบคุมพีไอดี
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงการนี้ออกแบบชุดควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่แปรผันตามอุณภูมิของน้ำหลังออก จากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ให้ได้อุณภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามต้องการ เพื่อที่จะทดลองหาค่าสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้น้ำเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อกำหนดให้อุณหภูมิของน้ำขาออกได้ตามที่ต้องการ ในการทดสอบแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือการทดสอบหาสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่สองคือการทดสอบหาสมรรถนะทำความเย็นเมื่อปรับอัตราการไหลของน้ำเป็น 8, 7, 6, 5, 4 และ 3 ลิตรต่อนาที จากการทดลองส่วนที่สองเราจะทราบว่าอัตราการไหลของน้ำที่ 8 ลิตรต่อนาที จะได้ค่าสมรรถนะการทำความเย็นมากกว่าอัตราการไหลต่ำสุดที่ 3 ลิตรต่อนาที อยู่ร้อยละ 11.81 และมากกว่าคอนเดนเซอร์เดิม อยู่ร้อยละ 25.9 แต่จะได้ค่าอุณหภูมิของน้ำขาออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สูงขึ้นแทน ส่วนที่สามคือควบคุมอุณหภูมิน้ำขาออกจากถังแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ระบบควบคุมแบบ PID โดยควบคุมที่ 38, 40, 42 และ 45 องศาเซลเซียส จาการทดลองส่วนที่สามเมื่อติดตั้งชุดระบบควบคุมซึ่งทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำออกได้และสามารถเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็นได้เนื่องจากอัตราไหลของน้ำไม่คงที่ เมื่อความร้อนสะสมมากขึ้นหรืออุณหภูมิเกินที่กำหนดอัตราไหลของน้ำจะสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชินรักษ์ เธียรพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-13
Date.Modified
2562-06-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201