ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาสมบัติการซ่อมแซมตนเองของไฮโดรเจลจากโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดหรือฟูมซิลิกา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาสมบัติการซ่อมแซมตนเองของไฮโดรเจลจากโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดหรือฟูมซิลิกา
Title.Alternative
The study on self-healing property of sodium carboxymethylcellulose hydrogel reinforced with pineapple leaf fiber or fumed silica
Creator
นราภรณ์ นิธิกุล
Creator
นวพร บุญชาย
Creator
นิชารีย์ วีรวรรณ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เซลลูโลส
Subject
เส้นใยพืช
Subject
สับปะรด
Subject
ซิลิกาฟูม
Subject
ไฮโดรเจล
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (C) ที่เสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรด (F) หรือฟูมซิลิกา (Si) โดยใช้สารละลายกรดซิตริกกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงด้วยพันธะไฮโดรเจนโดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความเข้มข้นของ C และปริมาณการใส่สารเสริมแรงทั้งสองชนิดเพื่อศึกษาถึงสมบัติการซ่อมแซมตนเองและสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจล โดยใช้ความเข้มข้นของ C เป็น 15 ส่วนและ 20 ส่วนในน้ำ 100 มิลลิลิตรและเปลี่ยนแปลงปริมาณของส่วนเสริมแรง ในกรณีของ F เป็น 0.5, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และกรณีของ Si เป็น 5, 15, และ 25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จากการศึกษาสัณฐานวิทยาเพื่อดูการกระจายตัวของสารเสริมแรงในไฮโดรเจลพบว่ามีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณน้ำและปริมาณของแข็งที่มีอยู่ในไฮโดรเจลมีค่าอยู่ในช่วง 60-67% และ 33-40% ตามลำดับ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ รวมทั้งสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบความแข็งแรงกดและความแข็งพื้นผิวพบว่าไฮโดรเจลมีค่าความแข็งพื้นผิว ความเค้นและมอดุลัสที่ระยะกด 30% สูงขึ้น เมื่อปริมาณของส่วนเสริมแรงสูงขึ้นอีกทั้งพบว่าปริมาณความเข้มข้นของ C ที่มากขึ้นไฮโดรเจลที่ได้จะมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมบัติการซ่อมแซมตนเองของไฮโดรเจลโดยการนำไฮโดรเจลที่ได้ตัดออกเป็น 2 ส่วนแล้วนำมาติดกันซึ่งพบว่าไฮโดรเจลมีความสามารถในการซ่อมแซมตนเองได้โดยมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตนเองสูงถึง 100%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-13
Date.Modified
2562-06-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33