ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB
Title.Alternative
Grounding system design of substation using MATLAB program
Creator
ประทีป คาพิจารณ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
แมทแลบ
Subject
สถานีไฟฟ้าย่อย--สายดิน
Subject
MATLAB (Computer program)
Subject
Electric substations--Grounding
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปัจจุบันการออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำ การออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Safety Engineering Services &Technologies Limited, (SES) ประเทศแคนาดา สำหรับการใช้โปรแกรม CDEGS นั้นจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hard Lock เช้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ขณะที่ใช้งานซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ซื้อลิขสิทธิ์อุปกรณ์ Hard Lock ดังกล่าวมาเพื่อใช้งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอโปรแกรมทางเลือกสำหรับการออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ทดแทนโปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS โดยโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาบนโปรแกรม MATLAB ซึ่งตัวโปรแกรมได้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือการประมาณค่าองค์ประกอบของชั้นดินสองชั้นในแนวระดับโดยใช้วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) และการคำนวณหาตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้า เซ่นค่าความต้านทานกราวด์กริด (Rg), คักย์ไฟฟ้าสูงสุดของกราวด์กริด (GPR), แรงดันไฟฟ้าเมซ (Em) และ แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว (Es) โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรมและการแสดงผลลัพธ์ของการออกแบบทั้งนี้เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมมาเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS พบว่าค่าองค์ประกอบของชั้นดินสองชั้นในแนวระดับที่ได้จากโปรแกรม MATLAB มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก โมดูล RESAP ของโปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS ส่วนการคำนวณหาตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้า ได้แก่ค่าความต้านทานกราวด์กริด (Rg), ศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของกราวด์กริด (GPR) และแรงดันไฟฟ้าเมซ (Em) ค่าที่ได้จากโปรแกรม MATLAB มีค่าใกล้เคียงกับ ค่าที่ได้จากโมดล MALTของโปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS แต่ค่าแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว (Es) ที่ได้จากโปรแกรม MATLAB มีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ได้จากโมดูล MALT ของโปรแกรมสำเร็จรูป CDEGS เล็กน้อย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
siriwat.po@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-12
Date.Modified
2562-06-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-020-032
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33