ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบกระบวนการย่างแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบกระบวนการย่างแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้
Title.Alternative
Design of the continuous grilling process for pork-skewer product
Creator
ศุภเกียรติ ทองทับ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เครื่องย่างแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้--การออกแบบ
Subject
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้
Subject
Pork-skewer product
Subject
วิศวกรรมอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ:งานวิจัยนื้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อออกแบบกระบวนการย่างแบบต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งกำเนิดความร้อนจากแผ่นเซรามิกแบบขดลวดเพื่อให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุม ได้แก่ ค่าผลผลิตค่าการสูญเสียของเหลวรวม การหดตัว ค่าสี L* a* และ b* ซึ่งมีค่าร้อยละ 84.47, 6.60 กรัม, ร้อยละ 23.03, 43.99, 6.09 และ 18.82ตามลำดับ จากผลการทดลองขึ้ให้เห็นว่าอัตรา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วง 0.11 - 0.20 องศาเซลเซียสต่อวินาที อุณหภูมิย่างที่ 95 - 115 องศาเซลเซียส และใช้เวลาย่าง 465 - 990 วินาทีจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากตัวอย่าง ควบคุมผลการศึกษาที่ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องย่างแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้ มีส่วนประกอบหลักคือ 1) โครงสร้างเครื่องย่าง 2) ชุดส่งกำลังและลำเลียง 3) ชุดกลไกจับด้ามไม้เลียบ 4) ชุดให้ความร้อนแบบอินฟราเรดจากแผ่นเซรามิกแบบขดลวด 5) ชุดภาชนะบรรจุนํ้าปรุงรส และ 6) ชุดควบคุมกระบวนการย่างจากการทดสอบการทำงานเครื่องย่างแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเลียบไม้พบว่าสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขการออกแบบและมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเสียบไม้เป็น 1,000 ไม้ต่อชั่วโมง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kiattisak.ro@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-12
Date.Modified
2562-06-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-270-132
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33