ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทางตัวนำและทางอากาศของอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทางตัวนำและทางอากาศของอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูง
Title.Alternative
Study on attenuation of conducted and radiated electromagnetic interferences generated by high-frequency switching devices
Creator
ปิยะวิทย์ ศรีโปดก
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
Subject
Electromagnets--Noise
Subject
Electric noise
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์
Subject
แม่เหล็กไฟฟ้า--สัญญาณรบกวน
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการลดทอนสัญญาณรบกวนทาง แม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ที่แพร่ออกมาจากอุปกรณ์สวิตชิ่งความถี่สูงทั้งทางสายตัวนำและทางอากาศในขณะที่อุปกรณ์ทำงานซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานความ เข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) จึงถูกนำมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน EMC นั้น สามารถใช้ งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าเดียวกันได้โดยไม่ทำให้อุปกรณ์อื่นเสียหายมาตรฐานความเช้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ได้กำหนดช่วงความถี่ตั้งแต่ 150 kHz ถึง 1GHz และได้แบ่งช่วงความถี่ในการวัดสัญญาณ รบกวนนั้นออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกความถี่ตั้งแต่ 150 kHz ถึง 30 MHz จะวัดสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำ และช่วงที่ 2 ความถี่ตั้งแต่ 30 MHz ถึง 1 GHz จะวัดสัญญาณรบกวนทางอากาศ ซึ่งจะสนใจในการวัดสัญญาณรบกวนที่แพร่ออกมาจากอุปกรณ์สวิตชิ่งที่ต่อเข้ากับชุด Tuner (วิทยุ FM) และทำการลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วิธีการกราวด์ (Grounding) และการ ซิลด์ (Shielding) และนำผลการทดลองนี้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน EN55022 class B เพื่อดูว่า สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนจากการวิเคราะห์ผลการทดลองสรุปได้ว่า การต่อกราวด์ร่วมสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำได้แต่ในกรณีการต่อกราวด์หลายจุดและมีการ Shielding ที่อุปกรณ์สวิตชิ่งและชุด Tuner (วิทยุ FM) นั้นสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนทางอากาศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านความถี่สูง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชัยยันต์ เจตนาเสน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-12
Date.Modified
2562-06-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-020-097
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33