ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่
Title.Alternative
Solar water pumping system for novel theory agriculture
Creator
ธีระพงษ์ เผือกฉุย
Creator
ปริญญา กาฮา
Creator
ฟาริส เง๊าะ
Creator
สุทิวัส แหมา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องสูบน้ำ
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
เกษตรกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่ดินสำหรับแก้ปัญหาเขาหัวโล้นที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ปัจจุบันในประเทศไทยพบว่าเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีมีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้กว่า 1.6 ล้านไร่ต่อปี จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูป่าไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่คอยหล่อเลี้ยงชาวไทย โดยในที่นี้จะใช้วิธีทำการสูบน้ำจากบริเวณลำธารที่อยู่ด้านล่างของภูเขาด้วยปั๊มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.2kW โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 3.3kW สามารถสูบน้ำได้วันละประมาณ 13-17 ลูกบาศก์เมตรขึ้นมาที่บ่อน้ำบนยอดเขา แล้วปล่อยน้ำค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อให้ความชื้นกระจายไปรอบๆ พื้นที่เขาหัวโล้น ตามหลักการการกระจายความชื้นของน้ำภายในดิน โดยยึดทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังได้จัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากสองระบบที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในที่นี้ได้จัดทำระบบการติดตามความชื้นในดินด้วยเซนเซอร์แล้วแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนั้นข้อมูลความชื้นในดินสามารถใช้ในการเลือกปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมตามความลึกของความชื้นในดินของพื้นที่เขาหัวโล้น สูดท้ายนี้ด้วยวิธีการดังกล่าวจะเกิดเป็นต้นแบบการกริหารจัดการสภาพทรัพยากรดินในพื้นที่เขาหัวโล้นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนชาวไทยต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรินทร์ คำฝอย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
surin.kh@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-11
Date.Modified
2562-06-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33