ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กลไกเกตเวย์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
กลไกเกตเวย์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ต
Title.Alternative
Gateway mechanism for smart-phone ad-hoc networks and internet
Creator
ธเนศ พุ่มไพจิตร
Creator
วรรณิศา กำมะหยี่
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
Subject
เครือข่ายแอดฮอก
Subject
สมาร์ทโฟน
Subject
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันระบบการสื่อสารมีบทบาทสำคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ หากเมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ส่งผลให้โครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบการสื่อสารไร้สายนั้น ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ หยุดชะงักลงและไม่สามารถรับส่งข่าวสารได้ทันท่วงที จากปัญหาดังกล่าวโครงงานนี้จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ที่โครงข่ายพื้นฐานไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีการนำเครือข่ายเฉพาะกิจของสมาร์ทโฟน (Smart-Phone Ad-HocNetworks) มาใช้สร้างเครือข่ายสื่อสารที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโครงข่ายพื้นฐาน และพัฒนาให้สมาร์ทโฟนที่อยู่ในเครือข่ายเฉพาะกิจสามารถรับส่งข้อมูลออกไปยังเครือข่ายอื่น ๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยอาศัยกลไกเกตเวย์ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเครือข่ายเข้าด้วยกันทำให้สมาร์ทโฟนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้ภายในสถานการณ์ที่โครงข่ายพื้นฐานไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งยังสามารถขยายขอบเขตการสื่อสารให้กว้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุเมธ ประภาวัต
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-06-11
Date.Modified
2562-06-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33