ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไม่ต่อกริด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไม่ต่อกริด
Title.Alternative
Design of zero energy home system for small DC residential home based on off-grid PV system
Creator
ณิชเบญญา จันทนจุลกะ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
Solar energy
Subject
Sustainable buildings--Design
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
Solar batteries
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า--วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
อาคารแบบยั่งยืน--การออกแบบ
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ นำเสนอการออกแบบระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอก (Zero Energy System: ZES) สำหรับความต้องการพลังงานระบบไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กกว่า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน ระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 แผง เครื่องควบคุมขนาด 12 โวลต์ 20 แอมแปร์ จำนวน 1 เครื่อง และแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 200 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ความต้องการพลังงานสำหรับระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกมีขนาดเล็ก เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยพัดลมขนาดรวม 35 วัตต์ หลอดไฟฟ้า LED ขนาดรวม 20 วัตต์ และเครื่องต้มน้ำขนาด 100 วัตต์ เมื่อนำไปใช้งานแล้ว จะมีความต้องการพลังงานเท่ากับ 0.795 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัดเพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้ากระแสตรงมีความเหมาะสมสำหรับระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การออกแบบ 2) ความมั่นคงของพลังงาน 3) ประสิทธิภาพ 4) สิ่งแวดล้อม 5) ความพร้อมใช้งานด้านพลังงาน 6) ประสิทธิผลเชิงเศรษฐศาสตร์ผลการทดสอบระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกแสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80 และสามารถจ่ายพลังงานได้ 2 วันโดยในขณะที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ อัตราการใช้พลังงานต่อพื้นที่หรือการเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรมีค่าต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตารางเมตร นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความพร้อมใช้งาน จะเห็นว่า ระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ไม่ยุ่งยาก สามารถจัดหาการซ่อมบำรุงได้ทั่วไป ระบบบ้านที่ไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกสามารถนำไปใช้ยังพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง หรือผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วีระเชษฐ์ ขันเงิน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-05-24
Date.Modified
2562-05-24
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-EN-D-018-102
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33