ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปทรงและขนาดของตัวรับแสงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับแสงในระบบจานรวมแสงอาทิตย์พาราโบลิค

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปทรงและขนาดของตัวรับแสงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับแสงในระบบจานรวมแสงอาทิตย์พาราโบลิค
Title.Alternative
Geometric shape analysis and comparison of solar receiving efficiency in solar concentrator parabolic dish system
Creator
นัทธมน เขียวอ่อน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
แผงรวมแสงอาทิตย์
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
Solar collectors
Subject
Solar energy
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวรับแสงอาทิตย์ เพื่อหารูปทรงและขนาดของตัวรับแสงที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับระบบจานรวมแสงแบบพาราโบลิค พร้อมทั้งเปรียบเทียบลักษณะการรับแสงของรูปทรงแบบต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของขนาดและรูปทรงของตัวรับแสงอาทิตย์แต่ละรูปทรงต่อประสิทธิภาพการรับแสง ในการวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์หารูปทรงของตัวรับแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพการรับแสงสูงที่สุด โดยคำนึงถึงลักษณะการรับแสงและการกระจายฟลักซ์ความร้อนของตัวรับแสงอาทิตย์ ซึ่งในการวิเคราะห์นี้ ตัวรับแสงมีทั้งหมด 5 รูปทรง คือ รูปทรงกรวย, รูปทรงกลม, รูปทรงกระบอก, รูปทรงโดม และรูปทรงผสมระหว่างทรงกระบอกและทรงกรวย โดยมีการกำหนดให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรับแสงและพื้นที่ผิวภายในเท่ากัน โดยในการศึกษานี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานรวมแสงเท่ากับ 3.20 เมตร, ความลึก 0.67 เมตร และมีพื้นที่ในการสะท้อนแสง 9.32 ตารางเมตรและอัตราส่วนการรวมแสงเท่ากับ 132 โดยกำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงมีขนาด 0.32 เมตร ซึ่งคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของขนาดจานรวมแสง ในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Comsol multiphysics ในการจำลอง โดยอาศัยหลักการ Finite element analysis (FEA) เพื่อวิเคราะห์การรับแสงและตำแหน่งการรับแสงของตัวรับแสงรูปทรงต่างๆ จะกำหนดให้ค่าความเข้มรังสีเป็น 700 วัตต์ต่อตารางเมตร (คือค่าความเข้มรังสีของดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีที่กรุงเทพมหานคร) ซึ่งพบว่า ตัวรับแสงรูปทรงกรวยมีการกระจายฟลักซ์ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีขนาดรูรับแสงเท่ากับ 30 เซนติเมตร และมีอัตราส่วนของตำแหน่งตัวรับแสงต่อระยะจุดโฟกัสในช่วง 0.940-0.953 ให้ประสิทธิภาพการรับแสงสูงสุดเท่ากับ 90.9 เปอร์เซ็นต์ และให้พลังงานสูงสุดอยู่ที่ 5,887 วัตต์ จากการทดสอบเพื่อหาพลังงานที่ตัวรับแสงได้รับโดยนำหลักการถ่ายเทความร้อนมาใช้ ซึ่งใช้ท่อทองแดงขดเป็นตัวรับแสงรูปทรงกรวยที่มีพื้นที่รับแสง 0.42 ตารางเมตร จากนั้นวัดอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าและทางออกจากท่อทองแดง ในขณะทำการทดสอบพบว่ามีการเกิดเป็นไอร้อนยิ่งยวด จึงใช้สมการเทอโมไดนามิกส์ในการคำนวณหาพลังงาน และตัวรับแสงอาทิตย์นี้ได้รับพลังงานเท่ากับ 14.6 กิโลวัตต์ โดยมีประสิทธิภาพการรับแสงเท่ากับ 81.7 เปอร์เซ็นต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sutapat.kw@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-05-23
Date.Modified
2562-05-23
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-EN-M-030-047
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33