ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> aการแยกและวิเคราะห์สัญญาณเสียงปอดโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่-เวลา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
aการแยกและวิเคราะห์สัญญาณเสียงปอดโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่-เวลา
Title.Alternative
Luing sounds separation and analysis based on time-prequency analysis
Creator
หทัยเรขา แสนมุข
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เครื่องฟังตรวจ--การออกแบบ
Subject
ทางเดินหายใจ--โรค--การวินิจฉัย
Subject
Stethoscopes
Subject
Respiratory organs--Diseases--Diagnosis
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจโดยวิธีฟ้งโดยใช้หูฟ้งแพทย์ มีปัญหาการรบกวนจากเสียงหัวใจซึ่ง มีความดังมากกว่าในงานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการออกแบบระบบ Auscultation ซึ่งประกอบด้วยหูฟ้งแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลเสียงปอดโดยใช้โปรแกรม MATLAB™ หูฟ้งแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้นใช้วงจรขยายเสียง MAX9812H ซึ่งมีอัตราขยายคงที่ 20 เดซิเบล และมีการตอบสนองความถี่ครอบคลุมทั้งเสียงหัวใจและเสียงปอด 20-2500 เฮิร์ตซ์ การทดสอบสมรรถภาพของหูฟ้งที่พัฒนาขึ้นใช้การวัดเทียบกับ Biopac® Student Lab แล้วนำไปหา สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson'scorrelation coefficient: r) พบว่าในโดเมนความถี่มีความคล้ายกันของสัญญาณที่ค่า r เท่ากับ 0.971อัลกอริธึมที่แยกและวิเคราะห์เสียงปอดนั้นใช้ หลักการหาสเปคโตรแกรมของสัญญาณที่วัดได้โดยใช้ Short Time Fourier Transform (STFT) และการแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform :WT) เนื่องจาก WT สามารถทำให้สัญญาณปรากฏสเปคตรัมของเสียงหัวใจเด่นซัดมากเมื่อลบช่วงเวลาที่ตรวจพบเสียงหัวใจออกจากสเปคโตรแกรมทำให้ เหลือเฉพาะเสียงปอดจากการทดสอบกับอาสาสมัครสุขภาพดีขายและหญิง พบว่าสามารถแสดงรูปคลื่นซึ่งมีสเปคตรัมในช่วงความถี่ของเสียงปอดและเสียงหัวใจได้จากนั้นจึงน่าเสียงปอดที่ได้ไป วิเคราะห์หาความผิดปกติในงานวิจัยนี้สนใจเสียงวี้ด (Wheezes) และเสียงคสิก (Crackles) ซึ่งสามารถแยกออกมาได้ซึ่งจะได้นำไปเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กิติพล ชิตสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-05-14
Date.Modified
2562-05-14
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-040-059
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49