ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบโรงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Design of hygienic school canteen in Bangkok metropolitan
Creator
กัญญา ลัยภาค
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
โรงเรียน--โรงอาหาร--ไทย--ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)--การออกแบบ
Subject
โรงอาหาร--การดูแลและสุขวิทยา
Subject
โรงอาหาร--การออกแบบ
Subject
School Canteen--hygiene
Subject
School Canteen--design
Subject
วิศวกรรมอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์ขั้นต่ำและทำการออกแบบโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในการให้บริการอาหารในโรงเรียน โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับโรงอาหารในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ทำการสำรวจสุขลักษณะ เคมีและชีวภาพ ของโรงอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดกระบัง สังกัด กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติอันตรายของการประกอบอาหารในโรงเรียน และอาศัยเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตอาหารมาใช้ในการออกแบบ อาศัยโปรแกรม Visio ขนาดของโรงอาหารที่ทำการออกแบบมีขนาด 200 คน มีขนาดพื้นที่รวม 480 ตารางเมตร ซึ่งได้กำหนดจากผลการสำรวจข้อมูลของโรงอาหารทั้งหมดในเขตลาดกระบัง พื้นที่ใช้งานโรงอาหารแบงออกเป็น 13 ส่วน ประกอบด้วย บริเวณตรวจรับ บริเวณล้างทำความสะอาด บริเวณเก็บของแช่เย็นบริเวณเก็บของแช่แข็ง บริเวณเก็บอาหารแห้ง บริเวณเตรียมประกอบปรุง บริเวณประกอบปรุง บริเวณรอเสิร์ฟ บริเวณรับประทานอาหาร บริเวณล้างภาชนะอุปกรณ์ บริเวณเก็บภาชนะ บริเวณรองรับขยะ และห้องพักพนักงาน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ที่จำเป็นต่อการสุขาภิบาลอาหารพร้อมทั้งแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการอาหาร นอกจากนั้นได้ทดลองนำแบบที่ได้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์) เขตลาดกระบังพบว่าผลการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะดีขึ้นกว่าเดิมจากร้อยละ 37.50 เป็นร้อยละ 72.00 การปนเปื้อนสิ่งอันตรายโดยเฉพาะด้านจุลินทรีย์ลดลงถึง 75% และการปนเปื้อนทางเคมีในอาหารตรวจไม่พบ เมื่อเทียบกับผลประเมินก่อนการปรับปรุงโรงอาหาร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
maradee.ph@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-05-13
Date.Modified
2562-05-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2018-EN-M-270-029
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20