ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กระบวนการไฮโดรไลซิสขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยกรดเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
กระบวนการไฮโดรไลซิสขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยกรดเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
Title.Alternative
Acid hydrolysis of para rubber tree sawdust (Heveabrasiliensis) for reducing sugar production
Creator
สดุดี หมอยา
Creator
สรินดา หน่อเมืองคำ
Creator
สุนทร แสงสาร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การแยกสลายด้วยน้ำ
Subject
ขี้เลื่อย
Subject
น้ำตาล -- การผลิต
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การทดลองนี้เป็นการศึกษาผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากการไฮโดรไลซ์ขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยกรดซัลฟิวริก โดยนำวัตถุดิบมาบดและร่อนให้ได้ขนาดของขี้เลื่อยไม้ยางพารา 3 ขนาด น้อยกว่า 500 ระหว่าง 500-800 และมากกว่า 850 ไมโครเมตรตามลำดับ หลังจากนั้นปรับสภาพขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยใช้อัตราส่วนของตัวอย่างต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ 1 ต่อ 10 กรัมต่อมิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง พบว่าขี้เลื่อยขนาดน้อยกว่า 500 ไมโครเมตรให้ปริมาณของน้ำตาลมากที่สุด และเป็นขนาดที่เหมาะสมในกระบวนการไฮโดรไลซ์คือสามารถผลิตปริมาณน้ำตาลทั้งหมดเท่ากับ 20.46 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เท่ากับ 5.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือขนาดตัวอย่างระหว่าง 500-850 ไมโครเมตร และขนาดตัวอย่างมากกว่า 850ไมโครเมตร ตามลำดับ จากนั้นนำไปไฮโดรไลซ์ด้วยกรดซัลฟิวริก โดยเปรียบเทียบน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากตัวอย่างทั้ง 3 ขนาด ทำการกำหนดปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการไฮโดรไลซ์ 3 ปัจจัยคือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 0.2 โมลาร์ เวลา 90 นาที และอัตราส่วนตัวอย่างต่อปริมาตรกรด 1:10 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่าขี้เลื่อยขนาดน้อยกว่า 500 ไมโครเมตรให้น้ำตาลรีดิวซ์ออกมากที่สุด จึงได้นำขี้เลื่อยขนาดนี้มาไฮโดรไลซ์อีกครั้งด้วยกรดซัลฟิวริก โดยศึกษาปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการไฮโดรไลซ์ 3 ปัจจัย คือความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก เวลา และอัตราส่วนตัวอย่างต่อปริมาตรกรด โดยใช้ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกคือ 0.1 0.2 และ 0.4 โมลาร์ เวลา 6090 และ 120 นาที อัตราส่วนตัวอย่างต่อปริมาตรกรดคือ 1:10 1:20 และ 1:30 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส จากการทดลองพบว่าการไฮโดรไบซ์ขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก 0.4 โมลาร์ เวลา 120 นาที และอัตราส่วนขี้เลื่อยไม้ยางพาราต่อปริมาณกรดซัลฟิวริก (กรัมต่อมิลลิลิตร) 1:10 เป็นสภาวะที่ให้ปริมาณน้ำตาลมากที่สุด คือ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด 37.16มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ 19.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุขใจ ชูจันทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-23
Date.Modified
2562-04-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยา
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีชีวภาพ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70