ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตที่โรงงานบรรจุภัณฑ์กระดษาลูกฟูก เพื่อความต่อเนื่องตลอดสายการผลิต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตที่โรงงานบรรจุภัณฑ์กระดษาลูกฟูก เพื่อความต่อเนื่องตลอดสายการผลิต
Title.Alternative
Improvement ofeletrical sys of utility machine at corrugated containersplant
Creator
รวิพร สุเจตรานนท์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
Subject
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
Subject
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก (Utility Machine) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เมื่อทำการซ่อม-บำรุงระบบไฟฟ้า โดยได้มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ (Main Distribution Board) สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและอาศัยระบบการ TIE ในการวางแผนการใช้กำลังไฟฟ้าภายในโรงงาน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน โดยได้ศึกษาถึงคุณลักษณะของเครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าที่มีผลต่อการกำหนดขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ( Circuit Breaker) เพื่อให้ขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินและรูปแบบการติดตั้งมีความถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการนำเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter) ใช้ในการตรวจวัด เพื่อให้การวิเคราะห์ผลมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นพดล มณีรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
noppadol.ma@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2562-04-22
Date.Modified
2562-04-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70