ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผลึกเพชรชนิด P ขนาดใหญ่ด้วยวิธี HFCVD โดยการเติมอะตอมสารเจือโบรอน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผลึกเพชรชนิด P ขนาดใหญ่ด้วยวิธี HFCVD โดยการเติมอะตอมสารเจือโบรอน
Title.Alternative
The study development of HFVVD process for large P-type diamond synthesis by boron addition
Creator
ประภัสสร มีเคลือบ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ผลึก--การสังเคราะห์
Subject
เพชร--การสังเคราะห์
Subject
โบรอน
Subject
Crystals--Synthesis
Subject
Diamonds--Synthesis
Subject
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการศึกษาและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ผลึกเพชรชนิดพี (p-type diamond) ขนาดใหญ่ ด้วยวิธี Hot Filament Chemical Vapor Deposition (HFCVD) โดยการเติมโบรอนไตรออกไซด์ (B₂0₃) ลงในเอทิลแอลกอฮอล์ (C₂H₅OH) ทำให้ผลึกเพชรที่สังเคราะห์มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบผลึกเพชรชนิดพีที่สังเคราะห์ ขึ้นกับผลึกเพชรชนิดอินทรินซิคซึ่งสังเคราะห์ขึ้นพร้อมกันผลการวิจัยพบว่าผลึกเพชรชนิดอินทรินซิค ที่ใช้เวลาในการสังเคราะห์ 180 ชั่วโมง และมีการแอนนีลในบรรยากาศของก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็น เวลา12 นาที ทุก ๆ การสังเคราะห์ 60 ชั่วโมง จะได้ผลึกเพชรขนาด 1.498 มิลลิเมตร และมีค่าความ ต้านทาน 1.428 Gπ ผลึกเพชรชนิดพีที่ใช้แหล่งจ่ายเอทิลแอลกอฮอล์ผสมโบรอนไตรออกไซด์ ในอัตราส่วน B : C เป็น 50,000 ppm จะได้ผลึกเพชรขนาด 1.568 มิลลิเมตร และมีค่าความต้านทานเพียง 4.909 kπ ในการนี้ได้ทดสอบยืนยันว่าเป็นผลึกเพชรชนิดพีด้วยเทคนิค Raman spectroscopy และ Hot Probe
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-04-22
Date.Modified
2562-04-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-043-048
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20