ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะสเปรย์และการฉีดเชื้อเพลิงของน้ำมัน Hydrotreated vegetable oil ในระบบหัวฉีดความดันสูง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะสเปรย์และการฉีดเชื้อเพลิงของน้ำมัน Hydrotreated vegetable oil ในระบบหัวฉีดความดันสูง
Title.Alternative
Spray andinjection characteristics of hydrotreated vegetable oil byusing high pressure fuel injection system
Creator
เมธินี สุขเกษม
Creator
สมพสตร์ แซ่เตีย
Creator
สมิตา บุญเกิด
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณ์สเปรย์และการฉีดเชื้อเพลิงของเชื้อเพลิง Hydro-treated Vegetable Oil (HVO) และดีเซล เพื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสเปรย์และคุณลักษณะของการฉีดซึ่งทั้งสองมีผลต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรก ทำการทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาความหนาแน่น, ความหนึด, แรงดึงผิว, จำนวนคาร์บอน และไฮโดรเจน ส่วนที่สองคือ ทดสอบคุณลักษณะสเปรย์ โดยใช้หัวฉีดความดันสูงแบบรูเดียว (Single hole) ที่ทำงานร่วมกับระบบการฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วม (CommonRail) และห้องเผาไหม้แบบปริมาตรคงที่ (Constant Combustion :CVCC) พร้อมทั้งใช้หลักการถ่ายภาพแบบซูรีเรน (SHULIEREN) บันทึกรูปร่างผลของสเปรย์ที่ถ่ายกล้องวีดีโอความเร็วสูง และส่วนสุดท้ายคือ ทดสอบคุณลักษณะการฉีดเชื้อเพลิง โดยใช้หลักการ Zeuch’s method ในการเก็บข้อมูลการฉีด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พงษ์ศักดิ์ คำมูล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-19
Date.Modified
2562-04-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70