ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบกลไกการบรรจุต้นกล้าของเครื่องดำนา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบกลไกการบรรจุต้นกล้าของเครื่องดำนา
Title.Alternative
Design hopper's mechanism of rice transplanter
Creator
ฐาปนิก ศรีพันธ์
Creator
ดลเดช บุญรอด
Creator
ธนกร เฉลิมราษฎร์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องจักรกลการเกษตร -- การออกแบบ
Subject
ข้าว -- การปลูก -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเครื่องบรรจุต้นกล้าของเครื่องดำนา โดยเครื่องดังกล่าวบรรจุต้นกล้าขนาดใหญ่ได้ปริมาณมากและสะดวกเมื่อเทียบกับเครื่องดำนาทั่วไป ใช้กำลังขับเคลื่อนกลไกต่ำ โครงงานนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำนาในประเทศไทย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อเปรียบเทียบ เพื่อสร้างชุดบรรจุต้นกล้าทดลอง จากนั้นทำการทดลองเพื่อหาค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการทำงานและทำการศึกษาคุณสมบัติของต้นกล้าเพื่อสร้างต้นกล้าจำลอง ซึ่งใช้ทดสอบร่วมกับเครื่องบรรจุต้นกล้า จากการทดลองพบว่าสามารถบรรจุต้นกล้าได้มาก แต่กลไกมีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการปักดำต่ำ จึงนำมาปรับปรุงให้มีความสามารถในการปักดำสูงขึ้น แต่ทำให้ต้นกล้าได้รับความเสียหายจึงทำการพัฒนาต่อเพื่อลดความเสียหายของต้นกล้า โดยการปรับโครงสร้างของเครื่องผลการทดลองของเครื่องที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการลำเลียงต้นกล้าเฉลี่ยที่ 68.25 เปอร์เซ็นต์ต่อ 2-4 ต้นในการปักดำจำลองและมีความสามารถในการปักดำในที่นาจริงเฉลี่ย 65.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถทำงานได้ 4 ไร่ต่อวัน หรือทดแทนแรงงานคนได้ 10 คนต่อวัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-19
Date.Modified
2562-04-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20