ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงสำหรับเม็ดเชื้อเพลิงระดับอุตสาหกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงสำหรับเม็ดเชื้อเพลิงระดับอุตสาหกรรม
Title.Alternative
Development of an industrial burner for biomass pellet
Creator
ณัฐเวทย์ กลิ่นชู
Creator
ธนภาค พีรญาประภา
Creator
ปคุณ ประสงค์สิ่งดี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เตาอุตสาหกรรม -- การเผาไหม้
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเป็นที่สนใจและมีการพัฒนาอย่างแพร่หลาย และหนึ่งในนั้นคือระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเม็ด (Pelletbiomass burner) ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเม็ดสำหรับการเผาไหม้สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเม็ดมีกำลังการผลิต 100 kw โดยในส่วนของการพัฒนานั้นได้มีการออกแบบเตาเผาสำหรับเม็ดใหม่ทั้งหมดซึ่งมุ่งเน้นไปที่นำอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแบบเม็ด เพราะว่าชีวมวลแบบเม็ดนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการติดไฟและพื้นที่รับความร้อนภายในเชื้อเพลิง โดยจากการคำนวณการป้อนเชื้อเพลิงเข้าเตาปฏิกรณ์นั้น พบว่าควรป้อนเชื้อเพลิงด้วยอัตราการไหล 3.2482kg/10 นาที เพราะว่าเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเริ่มติดไฟจนมอดลงคือ 10 นาที และควรใส่อากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่ปริมาณ 0.03446kg/s ซึ่งเมื่ออากาศเข้าไปในเตาปฏิกรณ์นั้น จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือเข้า Primaryair pipe ที่ 0.01723kg/s และเข้า Secondary air channel ที่ 0.01866kg/s การเผาไหม้นั้นจะทำที่เงื่อนไข 120% excess air เพราะจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยรอบ ๆ ห้องเผาไหม้สูงสุดที่ 1,297 องศาเวสเซียสและเกิดความปั่นป่วนจากการหมุนวนของอากาศคือค่า Turbulent intensity เท่ากับ 266.19% หลังจากนั้นจะนำรูปแบบที่ได้ทำการออกแบบไว้มาสร้างเตาปฏิกรณ์จริง ๆ และนำผลการจำลองที่ได้ทำการทดสอบไว้มาเปรียบเทียบกับการทดลองจริงต่อไปในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชินรักษ์ เธียรพงษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-04-18
Date.Modified
2562-04-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70