ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจำลองแบบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลประเภทขาชนิดบวกชนิดเดียว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การจำลองแบบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลประเภทขาชนิดบวกชนิดเดียว
Title.Alternative
Finite element simulation of Uni P-Type Leg thermoelectric module
Creator
ธัญญลักษณ์ เหลืองประเสริฐ
Creator
พลกฤษณ์ โค้วเจริญ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการคำนวณเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลด้วยเทคนิคไฟไนเอลิเมนต์ชิ้นสารที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นแบบ 2 ขาและ 3 ขา ประเภทขาชนิด P-type ชนิดเดียว เชื่อมติดกัดแผ่นทองแดงบางมากและประกบด้วยแผ่นอลูมินา การคำนวณเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นแบบเจนเนอเรเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคำนวณโดยใช้โปรแกรม Comesol Multiphysic คุณสมบัติของชิ้นสารเทอร์โมอิเล็กทริกได้ข้อมูลจากการวัด ขอบเขตที่ใช้ในการจำลองอยู่ในช่วงผลต่างอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างของโมดูล 20 - 200 K จากการศึกษานำค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการจำลองเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวัด มีผลเป็นไปตามการศึกษานี้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เชรษฐา รัตนพันธ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2562-03-31
Date.Modified
2562-03-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70